سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط امیرخان مبارز امیری
اخبار
نمایش از 05 فروردين 1393
پرینت


تولد تصا دفی

نگارش از : امیرخان مبارز امیری .
از نخستین گام  ورود انسان به این کرانه ی هستی و در تمام ادوار ودرازنای تاریخ انسان ها تا به امروز، بار آوری و به وجود آوردن و تولید و تولد فرزند از بهای عشق در بهار زندگی  به بهانه ی تکثیر نسل در میان انسان ها کنشی بوده است  اجتناب ناپذیر واز عشق عشاق و خواست های درونی و ملزومات موجود در منظومه ی زیست و زندگی همه ی انسان ها که تداوم و تطویل حضور وحیات بشری را تضمین کرده  است و به آن مفهوم ومعنا بخشیده است.   باهمی ودر همی و بستر وفرصتی که از سوی دو انسان آفریننده آفریده می شود زمینه ی را فراهم می سازند تا روحی نازل شود وانسانی از نو بیاید و با زندگیی از نو دنیایی از نو بسازد.    

 

                                            اما پرسش مطرح موجود ومورد نظر در این نبشار این است که چرا وچگونه شماری  از این زادگان در این سو همچون عیسی و موسی ومحمد به بزرگانی پس از خدا مبدل می شوند و شماری هم به ابر انسان های همچون مولانا وسینا وسعدی و بودا و مسعود ح وسایر عاشقان وعارفان بزرگ در می آیند  و می سرایند وعمل می کنند به ..  (میازارموری که دانه کش است...)  وهزار ویک کار انسانی را به سرمی رسانند. ولی در آن سو شماری هم نام ونشان گرگ زاده وبدجنس وبد سیال ره به خود می گیرند، از هیچ نوع بدی وبد کاری بر علیه انسان ها دریغ نمی کنند، هر نوع تهدید وتعصب وتوهین ره علیه دیگران روامی دارند،به هزار ویک نوع مظالم دست میا زند، ترور می کنند وحشت ودهشت می سازند،ترس وتخویف می دهند  و گاهی هم از  پست ترین در جه ی پستی هم پست می شوند وشبیه جانوران(اولىک الانعام..) چرا؟؟     بلی کیفیت وکمیت اجرا وانجام هر کنشی وابسته به وضع وحالت ذهنی کننده آن کار دارد..اگر در پی اجرا وانجام کاری انگیزه وآمادگی و عشق وعلاقه و هدف مندی جود داشته باشد نتیجه ی آن موثر ومثمر است و انسانی واثرگذار وبرخلاف..اماشمار ی از مادران که باور دارند بچه داری  دلیل ضعف آن ها شده واندام شان را بدریخت وبد شکل می سازد ویا بر این که زایش وبچه دارشدن از میزان اشتیاق وانگیزه ی شان بر تداوم آمیزش وهمبستری می کاهد، وبا این تصور وتفکر که بخاطر مشغله ها ومصروفیت ها ی کاری روزانه ی شان از پس تربیت درست فرزند برنمی آیند می خواسته اند  از باروری خود داری کنند حالا که ابزار وفن آوری پیشرفته است اما  در گذشته ها اکثرا بر این خواست خود فایق نمی شده اند آمیزش آن ها زایشی را سبب می شده است. وتعدادی  هم که در حالت خشکی وخشونت گرایی وبا عصبانیت ونا آرامی وبا بینش های ابزار گونه به یک دیگر (بیشتر به زن) به شکل حیات وحش، هم بستری می کنند وکسانیکه بدون ازدواج با رابطه های نامشروع همبستر می شوند  وافرادیکه در جا ومکان های نادرست وبیجا همرا ه با تر س وتهدید وحشت به همبستری وآمیزش گاهی  به شکل  نامشروع ونامعقول آن می پردازند وپدران ومادران ایکه  معتاد اند واز دخانیات استفاده می کنند..اکثریت کودکان وفرزندان ناخلف ونابهنجار وپسان انسان های نامیمون و نامبارکی که مایه بسیاری از بدبختی ها وبد روزی های سایر انسان ها می شوند نتیچه ی همین نو ع آمیزش ها وزایش ها است.  برای اصلاح وتربیت زادگان از این دست حتا از دست بزرگترین اساتید دنیا وبا بهترین آموزشگاه ودانشگاه ها هم چیزی ساخته نیست  برای انسانی ساختن کنش ها وکردار ها ی زاده شد گان از  این تیپ آدم ها هر نوع تلاش وتعلیمی رنج بیهوده است. ما در پهلوی این  که دستورات و داستان ها ی برای تایید این ادعا از گذشته ها ی دور داریم امروزه خود همگی شاهد وجود افرادی استیم که به چندین کشور سرزده اند، از بهترین دانشگاه دنیا مدرک گرفته اند، به بیشترین ثروت وسرمایه دست یافته اند، به همه جا ها رفته اند بجز از جاده انسانیت، همه چیز شده اند اما آدم نشده اند  بلی این درد، بدی و بد زادگی داروندارد و با هیچ چیزنمی شود آن را در مان کرد همین است که سعدی بزرگ ح فریاد می کند.
 هیچ صیقل نکو نداند کرد            آهنی را که بد گهر باشد                                                                  چون بود اصل جوهر ی قابل           تربیت را در او اثر باشد                                                             سک به دریای هفت گانه بشوی        چون که ترشد پلید ترباشد                                                                خرعیسی گرش به مکه برند          چون بیاید هنوز خر باشد                                                         عاقبت گرگ زاده گرگ شود          گرچه با آدمی بزرگ شود                                                              ابر اگر آب زندگی بارد              هرگز از شاخ بید برنخوری                                                               با فرومایه روزگار مبر               کز نیی بوریا شکر نخوری                                                              زمین شوره سنبل برنیارد             در او تخم عمل ضایع مگردان                                                         شمشیر نیک زآهن بد چون کند کسی    ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس                                               باران که در لطافت طبعش خلاف نیست    در باغ لاله روید و در شوره بوم وخس                                         پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است     تربیت نا اهل را چون گردگان بر گنبد است.....سعدی شیرازی
     بلی!  هر که بنیاد ش بد است.هر که بنیادش بد است!!!   آن ها ایکه نظر به دلایلی که در پیش تذکر رفت ویاسایر دلایل ممکنه نمی خواسته اند فرزندی به وجود آورند و آن را بزرگ نمایند وانسانی را با ر آورند ویاهم در صورت تولد نمی خواهند همچون یک انسان زاده، آن را رشد وپرورش دهند  بل به شکل رمه ی از بزغاله ها نگه شان می دارند تا قد کشیدن و، وزن گرفتن  چون هدف شان از آمیزش تنها رفع انرژها ی شهوانی، سود جویی غریزی و لذت جویی جنسی وتزکین نفس اماره است ویا هم به وجود آوردن به نام انسان های که  به شمار شان به افزاید و در اجرا وانجام بد ی ها سهیم شان باشد وهر از گاهی بگویند ما زیاد ایم، حالا در هر جایی، بی هیچ اصولی  و به هر شکلی وبا هرکسی که ممکن گردد!! کودکان زاده شده از این دست کودکانی نیستند با بوجود آمدن از یک روند درست وبا عواطف نیک انسانی، آگاهانه عاشقانه وهدفمند وشعوری بل کودکانی اند با زایش و تولد از یک فرایند (تصادفی)           نا انسانی بودن و پایین بودن وپایین  آمدن میزان کیفیت آمیزش وهم بستری، دلیل اصلی بسیاری از مشکلات وناهنجاری های بشر چه درجامعه ی ما وتمام جهان امروزی است. همین است که روانشناسان آمریکایی پیش بینی کردن که تنها 18 فیصد ساکنان شهر نیویورک از دید روانی سالم اند وبس! امروزه متوسط دوام زمان ازدواج در غرب دوسال است که ممکن به دوساعت هم برسد در بخشی از جامعه ما داستان برخلاف غرب ازدواج ها دوام زیاد دارد اما نه رضامندانه وبه  شکل انسانی آن.. و در صورت وجود آزادی قانوی وحقوقی برای زنان  با این شرایط آمیزش مدت ازدواج  در این جاهم بیشتر از دوماه نمی بود .....  برای حل مشکلاتی از این دست  پیشنهادات کوتاهی در زیر ارایه شده است.                                                                                                                      نخست نیاز است بدانید که آمیزش وهم آغوشی از دید روانشناسی امروز، به سه سطح بخش بندی شده است       1 – آمیزش  در سطح جسم وجسمانی 2 – آمیزش در سطح  ذهنی و روانی که فروید ویونگ گفتند 3 – آمیزش در سطح روحانی..اگر ازدواج بر اساس ذهن وروان باشد متزل زل است وجدایی حتمی است چون ذهن وروان هر لحظه د رحال تغییر وتبدل اند. واگر ازدواج بر اساس بدن باشد مداوم ومقاوم است چون بدن به زودی تغییر نمی یابد اما پیوند این آدم ها از سطح جسم پایین نمی رود وهمان جا می ماند وارتباط آن ها یک کنش وتجربه تکراری می باشد بین رفتن نزد یک روسپی ویک زوج بدون عشق تفاوت چندانی وجود ندارد. وازدواج در سطح روحانی است مقصود ومطلوب که نتیجه واثر آن انسانی است واساسی وارزشمند ومطلوب ومورد نظر..    بلی هر چه آمیزش وهم آغوشی  هدف مند، جانبازانه تر، آگاهانه تر وعاشقانه تر باشد شرافت معنوی و انزال روحی را نیز همراه دارد ونتیجه اش تولد همان عاشقانی چون پیامبران، عارفانی چون مولانا وسعدی، ابر مردانی چون قهرمان ملی ما ومهاتمایی برای هندوها می شود.                                                                                                                          هر گاه مدت هم آغوشی بیشتر از نیم ساعت زمان ببرد در چهار دور این دو هاله ی از انرژی مثبت و نور پراکنده وپخش می شوند وهم اگر هنگام آمیزش به مرکزچشم جانب مقابل نگاه شود مدت معاشقه  وآمیزش می تواند سه ساعت زمان گیر شود و لذت چند برابر شود ورفتن ورسیدن به فرا آگاهی را فراهم سازد. آمیزش جنسی دیداری است بین دوفرد، واشراق وفرا آگاهی  دیداری است بین فرد و تمامیت بی پایان.                                                   یک زن را به اندازه یی که تولد یک کود ک ارضا می کند وبه رضایت خاطر می رساند هیچ چیز دیگری حتا از شوهر هم ارضا نمی شود وبه رضایت خاطر نمی رسد.عشق به فرزند از نو ع آمیزش روحانی است چون در مدت نه 9 ماه کودک از مادر است و با مادر حال آنکه باشوهر تنها در مدت چند لحظه همبستری می شود وهم به آمیزش وهم آغوشی روحانی می رسد. از این رو ممکن است مادران از شوهران شان جدا  شوند ولی از فرزندان شان هرگز!. به یک مادر تولد یک کودک همچون شهد شیرین تر از هم آغوشی  است از همین رو همینکه کودکی به دنیا آورد علاقه اش به آمیزش کم می شود..تولد کودک زن را سر شار از شرافت معنوی می سازد...در چهر ه زنی که کودک را تولد کرده نوعی آرامش را می بینید چون آن انرژ ی متراکم دوره مجرد ی دگر وجود ندارد. عشق دلیل ندارد ونمی خواهد این اشتباه است که به  کودکان آموزش می دهند که پدر ومادر را  به خاطریکه زحمت کشیده اند وپدرومادر ما اند ایشان را باید دوست داشته باشیم این عشق نیست عشق دلیل نمی خواهد این  اشتباه است                                                                                                                   کودک نیاورد ن یکی از دلایل وراه های تداوم علاقه به همبستر ی وآمیزش  است از این رو بسیا ری از زن ها در غرب از بچه دارشد ن اجتناب می ورزند. .                                                                                  همه باید کنش های جنسی را عاشقانه وانسانی بسازیم، آن را نکوهش نکنیم بلکه  آن را یک کردار و رفتارمعنوی و روحی بپذیریم، روند فعلی تولید مثل مسخره است باید اصلاح شود وانسانی از نو خلق شود.
پژوهش ونگار ش: امیر خان مبارز امیر ی استاد دانشگاه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید