سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

Error in function redimToSize: The image could not be resized because the size given is larger than the original image.

Error in function saveImage: There is no processed image to save.

سیاسی

نوشته شده توسط فرمانده امان الله گذر
اخبار
نمایش از 11 شهریور 1393
پرینت

 

برای خیزش مردمی آماده باشید !

اعلامیه فرمانده " امان الله گذر "
بسم الله الرحمن الرحیم

مردم مجاهدوقهرمان افغانستان
علمای محترم دانشمندان فرماندهان وجوانان جنبش ضدتقلب اسلام علیکم ورحمت الله


طوریکه همه میدانیدملت افغانستان باتمام مشکلات اقتصادی وامنیتی به پای صندوق های رای رفتندوبخاطرآمدن یک حکومت مشروع رای خودرااستعمال نمودندومادرطول چندماه گذشته کوشش های فراوان نمودیم تاواقعاءازرای پاک ملت خوددفاع نماییم وچون طرفدارصلح ودموکراسی درکشوربودیم نگذاشتیم تادشمنان افغانستان ازچنین موقع اساس استفاده جویی نموده وکشورمارابه بحران بکشانندولی بالاخره یک مشت افرادخاین به کمک بیگانه ها انتخابات افغانستان رابه چالش کشانده وآرای پاک ملت افغانستان رانادیده گرفته وآنرابه گروگان گرفتندپس به فردفردمالازم است تاازرآی پاک خوددفاع نمایم وهمانطوریکه گفته بودیم ازحرکت های سبزونارنجی کارخواهیم گرفت وحالاوقت آن رسیده است پس برتمام مالازم است تاازحق مشروع خودوخواست های برحق ملت خوددفاع نماییم من اعلان میدارم که من باتمام قوت تاآخرین لحظه زنده گی ام درکنارملت خودایستاده خواهیم بودواگردراین راه جان خودراهم فداکنم دریغ نخواهم کردپس تمام مجاهدین سیاسیون جوانان جنبش ضدتقلب آماده باشیدتاهمه به روی صحنه برویم وازحق مردم مظلوم خوددفاع نماییم ومن همانطوریکه دردوران جهادومقاومت دربرابرتجاوزبیگانه هاازکشورومردم خوددفاع نموده ام اینبارهم حاضرهستم ازرای پاک تک تک ملت خوددفاع نمایم ودراین مبارزه برحق تاآخرین لحظه زنده گی ام دوشادوش ملت ومجاهدین کشورگام به گام به پیش خواهم رفت پس همه آماده باشید
وسلام برادرمجاهدشمامیرامان الله گذر
خادم ومدافع حقوق مردم افغانستان

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید