سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط درویش دریادلی
اخبار
نمایش از 22 شهریور 1393
پرینت


استاد عطا ، گل گفتی ، دُر سفتی ، خیلی زیبا !
نبشته از : درویش دریادلی .
همین لحظه، در میان سران و رهبران مطرح سیاسی تاجیک ، یگانه کسی که دل آدم می شود برایش " مرد " خطاب کند، ارتشبد استاد عطا محمد نور والی پیروزمند بلخ است. ساده سخن می گوید، صاف و پوست کنده سخن می گوید. قاطع  و مردانه سخن می گوید. صف اش معلوم است . بالای گپی که می زند استوار ایستاد است. از اول که گفته است " تقلب را نمی پذیرم " ، تا آخر می گوید که نمی پذیرم . از اول گفته است که به اشرف غنی ، به هیچ صورت و به هیچ قیمت تسلیم نمی شوم ، حالا هم مردانه می گوید که اگر امریکا یا هر کسی دیگر بخواهد اشرف غنی را بالای شانه های مردم سوار کند، ما او را چنان به زمین بزنیم و دور پرتاب کنیم که سر و شانه و کمر و دست و پایش بشکند و توته توته شود !استاد عطا، مثل یگان کس دیگر نیست که  زیر لب زونگ زونگ کند، جرئت گفتن واژه ها را نداشته باشد، از هر چیز دیگر بگوید اما از گفتن گپ اصلی طفره برود. استاد عطا، واضیح میگوید و به مردم می فهماند که هدفش از "حکومت برآمده از تقلب " چیست ؟ حکومت برآمده از تقلب ، یعنی اینکه اشرف غنی دیوانه رییس جمهور ما شود. استاد عطا می گوید که من هرگز نمی پذیرم که اشرف غنی ، با رای تقلبی ،با رای نامشروع ،با رای خیالی ، با رای که اصلن وجود ندارد، بیاید و با فشار امریکا فرمانروای کشور ما گردد.

در بین رهبران مطرح و قدرتمند امروزی تاجیک، کسی که بی پرده و با شهامت هسته اساسی تفکر فاشیستی قبیله پرستان را نشانه میگیرد و می کوبد ، استاد عطا است. این تفکر که باید در خراسان ( اوغانستان ) همیشه و هر وقت و در همه حالت ها ، باید یک فرد پشتون حکمروایی کند و قدرت سیاسی به طور عمده در دست پشتونها باشد، هسته اصلی تفکر فاشیست های اوغان را تشکیل می دهد. استاد عطا ، آشکارا ، بی پرده ، صاف و ساده می گوید که من این تفکر را که حتمن و همیشه یک پشتون باید " نفر اول " باشد،نمی پذیرم . استاد عطا می گوید که  وطن از همگی ماست ، ما هم حق داریم " نفر اول " باشیم .

اگر دیگر رهبران و آدم های مطرح و با نفوذ و قدرتمند تاجیک و غیر پشتون ، همین اکنون ، مانند استاد عطا، شهامت کنند و روحیه برده منشی و فرمانبری و تسلیم شدن به زورگویان  را از خود دور سازند و محکم و استوار بایستند و به تفکر پوچ و پوسیده و پوپنک زدۀ قبیله یی ، دست رد بکوبند، خیلی از کار های ما راست می شوند.

شرم و ننگ و سر افگنده گی بیشتر و بالاتر و بزرگتر از این نیست که ما تاجیک ها ، ما هزاره ها ، ما دیگر مردمان غیر پشتون ، با تمام نیرو و حمایت میلیونها انسان هموطن مان ، با جایگاه استوار مردمی مان ، با سابقه مبارزه و جهاد و مقاومت مان، به یک دیوانه ، به یک میزوف ، به یک آدمک مریض، بی دین، بی ریشه ، بی پایگاه و بی جایگاهی چون اشرف غنی احمدزی ، به خاطری که امریکا میخواهد ، تسلیم شوییم. استاد عطا راست می گوید که ما نباید در برابر جهل و تعصب و تنگ نظری و فزون خواهی یک مشت قبیله پرست و فاشیست بیش از این کرنش کنیم . آنها رسوایی و تعصب و تبعیض را به حدی رسانده اند که حاضر نیستند یک شخص نیمه پنجشیری ، نیمه قندهاری ( نیم تاجیک ، نیم پشتون : داکتر عبدالله ) را ، با وصف اینکه هفتاد درصد مردم برایش رای داده اند ، به ریاست جمهوری قبول کنند. ما باید در برابر این جهالت و بی عدالتی سر تعظیم خم نکنیم . اگر امریکا و دیگر "دوستان جامعه جهانی " میخواهند که از فاشیزم و تبعیض و جهالت قبیله یی حمایت کنند و مردم سالاری را لگد مال نمایند، ما که به سوی مردم سالاری و عدالتخواهی روی آورده ایم ، باید تا پای جان برای حق خود و تحقق عدالت ایستاده گی و مقاومت کنیم.

استاد عطا ، طرح حرکت های " سبز و نارنجی " را پیشکش کرد . استاد عطا گفت که اگر کسی بخواهد بالای ما تقلب را تحمیل کند، ما به خیابان ها می ریزیم ، ما صدای خود را بلند می کنیم ، ما ساختمان های دولتی را اشغال می کنیم ، ما تا آخر خط می روییم . قصه مارا اگر میخواهی بدانی ، داستان شکست ابرقدرت شوروی را بخوان و بشنو . قصه ما را اگر میخواهی بدانی ، داستان مقاومت جانبازانه ما در برابر طالبان و حامیان پاکستانی شان را بخوان و بشنو . بر ما نخند، زورت به ما نمی رسد ای فاشیست بی ریشه و طفیلی و مفلوک و پوشالی .

بلی و آری ، تا همین لحظه ، استاد عطا، مسعود وار ،  استوار ، در برابر دغلبازی و تقلب و زورگویی ایستاده است و اثری از خم شدن و شکستگی در وی دیده نمی شود. آرزو داریم که این استواری ، این ایستاده گی ، این سلحشوری ، این عدالتخواهی استاد عطا  همینگونه ادامه یابد . دعا می کنیم که دیگر اشخاصی که دعوای رهبری دارند و میخواهند سری در میان سرها باشند، از استاد عطا محمد نور والی محبوب بلخ بیاموزند و با تسلیم طلبی ، با کرنش و معامله گری های تهوع آور و افتضاح آور و شرمساری آور، خدا حافظی کنند.

من نمی دانم که موضعگیری و موقف استاد عطا چند لحظه بعد ، چند ساعت بعد، چند روز بعد و چند هفته بعد چگونه می باشد؟ نمی دانم که چند ماه بعد هم استاد عطا سزاوار ستایش و تاییدم می باشد یا نه ؟  این بستگی دارد به گفتار و کرداری که از ایشان در روزها و هفته های آینده می بینیم . همین اکنون و همین امروز ، راستش را بگویم ، در میان رهبران تاجیک، تنها و یگانه کسی است که من به او  امید بسته ام استاد عطا است . گمان می کنم که استاد عطا تسلیمی و ذلت ، یعنی رییس جمهور شدن اشرف غنی را نمی پذیرد. همین برای من یک مساله بسیار مهم و بزرگ و تاریخی است. پذیرفتن اینکه اشرف غنی رییس جمهور شود ، به هر بهانه ، به هر دلیل، به هر توجیه که باشد، برای من قابل قبول نیست. به نگر من ، رییس جمهور شدن اشرف غنی ، برای ما تاجیک ها ، یک شکست فجیع تاریخی ، یک تباهی کامل روحی و روانی ، یک شرمنده گی ماندگار و فراموش ناشدنی است. هر کار دیگر  که می شود ، میگوییم شود ، هر طرح دیگر که می ریزند ، بریزند، اما اشرف غنی دیوانه و دشمن سوگندخوردۀ تاجیکان، نباید بر ما فرمانروایی کند. مرگ ما بهتر است تا اینکه یک فاشیست ، یک نیمه عیسوی نیمه یهود، یک دیوانه و دغلباز و دروغگو و خائن ملی را به زور و به تقلب بالای ما تحمیل کنند.

بدون شک مجاهدین و مبارزین بی شمار دیگر ، فرماندهان دلیری چون آقای امان الله گذر و دیگران را هم داریم که مانند استاد عطا، بر موضع حق و عدالت استوار ایستاده اند و به یاری خدا ، حضور و موجودیت ایشان نقش بسیار ارزنده و سرنوشت ساز در تعیین مسیر حرکت های سیاسی ما دارد.

اگر استاد عطا بر همین موضعگیری عادلانه و شجاعانه خود استوار بماند ، اگر نیرو های ما همگی در یک محور گرد آیند، اگر جنبش ضد تقلب با هوشیاری و تدبیری که تا کنون نشان داده اند با گسترده گی بیشتر و نیرومندی بیشتر عمل کند، اگر پیرو جوان و زن و مرد ما یکدست و یکصدا باشیم ، زور هیچ تقلبکار و هیچ حامی خارجی اش به ما نخواهد رسید و پیروزی ما حتمی خواهد بود .

یا میمیریم ، یا حق خود را میگیریم !

با سپاس بیکران

درویش دریادلی

22 سنبله 1393

13 سپتمبر 2014

نظرات   

 
0 #1 ویس 1393-06-22 23:41
بسیار خوب
بازگو کردن
 
 
0 #2 ذکی یاری 1393-06-23 01:06
دریادلی عزیز، حرف دلم را گفتید. من تاجیک نیستم مگرم من به این مرد قاطع احترام فراوان دارم. برای من مهم است که استبداد قبیله و بربریت باز هم زنده نشود. هر کس که در مقابل ان استاده شود از جان و دل باید حمایت کنیم. در دوران این مرد شجاع در مزار شریف تروریست امده نتانست. مردم با ارامی و صلح زندگی می کنند. دوستان و فامیل من در مزار است. استاد عطا را مرد ضد تروریست و طالب و وحشیگری می دانن. مگرم افسوس به رهبران دیگر فارسی زبان و غیر اوغو. افسوس که تا چه حد بی غیرت و نامرد استن. از دوستم گرفته تا خلیلی تا عبدالله تا قانونی. مگرم سر سه مرد دیگر هم حساب می کنم. معنوی و مجیب الرحمن و محقق. استاد عطا و محقق باشد در شمال یک خاین و تروریست و برتری طلب بد نمی توانه. استاد عطا و محقق باید یکجا باشند. قربان هرکس که مرد واری در مقابل دزدان و قاق روده های یهود استاد شوه. مرگ بسیار بهتر از زندگی بی عزت و سر خم است. استاد عطا باید بداند که از بلخ تا کابل تا هرات تا دایکند در پشت قندهار تا غزنی تا وردک تا بامیان تا پروان تا کاپیسا و پنجشیر و بغلان و کجا و کجا مرد صدایشه می شنون. مردم از ظلم طالبی از چور قبایل از برتری خواهی خسته شدن. فعلا یک فرصت است. به زبان فارسی قسم اگه اشرف غنی خر به قدرت برسه جل و پوستک غیر پشتونه جمع می کنه. دوستم و خلیلی بی غیرت و خر خایه مال استن. عبدالله و قانونی هم چندان مزه شان نیست. مگرم مه فکر می کنم که خون خون است. عبدالله هر چه باشد به فکر اقوام پدرش است. از یاد برده نمی تانه. عاقبت گرگ زاده گرگ شوه. نامزد کدن این ادم یک اشتباه کلان بود یک اشتباه تاریخی. همی فعلا اطرافش همه پشتونا است. هر روز لنگی ده سرش می تن. شاید مه غلط بگویم. مگر دلم گواهی میته که همرای عبدالله ده هیچ نمی رسیم. خوده بازی می تیم. باز یاد باشه. دینه روز در خانه مجددی رفتن بی اب شدن. ابروی خوده بردن.
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید