سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار
نمایش از 02 آبان 1393
پرینت

 اتحاد پشتونیزم و پانترکیزم، خطری برای تاجیکان
نبشته از : پایگاه تاجیکان .
دولت داعش پرور ترکیه که افکار افراطی پان تورکیستی را در کپسول شعار های فریبندۀ اسلامخواهی پوشانده و به خورد مردمان شرق اسلامی می دهد ، تلاش دیوانه وار دارد تا در گسترۀ کشورهای تورک زبان و پارسی زبان و سنی مذهبان از شرق میانه و شرق اروپا و آسیای میانه و جنوب آسیا ، تا بخش های مسلمان نشین تورک زبان چین ، نفوذ کند و زمینه الحاق و یگانگی تمامی سرزمین های خیالی " تورک  " را فراهم سازد. دولت ترکیه در راستای رسیدن به هدف های شوم پانترکیستی خود به اوغانستان نیز چشم دوخته است.پان تورکیزم ، یک اندیشه افراطی و نژاد پرستانه می باشد که ملت تاجیک بیش از هر کس دیگری از آن ضربه های کاری خورده است. یکی از عامل های بدبختی مردم تاجیک در زمان استیلای دولت قهار بلشویکی در آسیای میانه، این بود که تاجیکها تحت تاثیر شعار های مردم فریبانه و اسلامپناهی های پان تورکیست ها قرار گرفتند و کار به جای رسید که شماری از بهترین روشنفکران و تحصیلیافتگان تاجیک فرارودان ، پان تورکیست های سرسخت شدند و  همراه با دیگر پان تورکیست ها ، تیشه را به ریشۀ ملت خود زدند. پان تورکیزم در آسیای میانه یک مصیبت بود که باعث خیلی تباهی ها برای تاجیکان آسیای میانه شد که بازگویی آن در این نوشتار میسر نیست. اما تا آنجایی که به تلاش های پان تورکیستی در اوغانستان پیوند می یابد، این تلاشها نیز سابقه طولانی دارد و به شکل آرام و بی سر و صدا در آن کشور ادامه داشته است . جدا از اصل نقشه ایکه پان تورکیست ها در رابطه با اوغانستان در سر داشته اند ، پان تورکیزم تاثیر مستقیم بر شکلگیری اندیشه های فاشیزم اوغانی نیز برجا گذاشت و مصیبت بزرگی را برای ما به ارمغان آورد.

پان تورکیزم و پشتونیزم در اوغانستان رابطه و سابقه طولانی دارند. اگر فرآیند شکلگیری گرایش فاشیزم پشتونی در اوغانستان را به دقت بنگریم، درمی یابیم که نظریه پردازان فاشیزم اوغانی ، نخستین الهام های اساسی خویش را از پان تورکیست های ترکیه گرفته بودند. آقای محمود طرزی که یکی از نخستین مهندسان عصری نظریه های هژمونی قوم اوغان در خراسان بود ، خودش در کشور ترکیه پرورش یافته بود  و تحت تاثیر افکار پان تورکیست های افراطی " تورکان جوان" قرار داشت. محمود طرزی کسی بود که با نشر نوشتار ها و ایراد سخنرانی ها، نیاز به همگانی شدن و سراسری شدن زبان اوغانی ( پشتو ) را در کشور ما مطرح ساخت و دلایلی واهی و خود ساخته برای آن ارائه کرد. آقای طرزی همان کسی بود که می گفت زبان اوغانی ( پشتو ) زبان مردانه و با هیبت است و باید زبان امور دولتی و نظامی کشور باشد ، اما زبان فارسی زبان نرم و زنانه است که زیبندۀ امور نظامی و دولتی نمی باشد. همچنان محمود طرزی و دوستانش ، خیلی کوشیدند این دروغ را که پشتونها در اوغانستان اکثریت هستند به همگان تلقین کنند. اصطلاحات " ملت اوغان " ، " زبان ملی اوغانی" و چیز های دیگری را ساختند و نوشتند و تبلیغ کردند که همه اش  الهامبخش فاشیست های اوغان در سالهای بعدی بود و از طرف آنها پیگیری شد. محمد نادر غدار و محمد گلخان مهمند نیز از همین منابع الهام می گرفتند. از همان طرز فکر و تئوری های هژمونی طلبانه و " اوغان " سازانه محمود طرزی و همراهانش تا همین امروز ما رنج می بریم و با فاشیزم اوغانی در عذاب مانده ایم . محمود طرزی و خود شخص شاه امان الله و دیگر همفکران پشتون شان ، تحت تاثیر افکار پان تورکیستی به کار شکل دهی یک هویت تقلبی " اوغان " محور نخستین بنیان های تئوریک یک نظریۀ خطرناک و نژاد پرستانه را پی ریزی کردند. تهیه و تدوین " نظامنامه ناقلین " یکی از اسنادی بود که به غصب زمین های مردمان غیر پشتون از طرف پشتونها در اوغانستان قانونیت و رسمیت می بخشید و نمایانگر برنامه های هژمونی طلبی قومی بود که شاه امان الله و محمود طرزی و همگنان شان برای عملی شدنش تلاش می کردند.

افزون بر تاثیری که پان تورکیزم در شکل دهی افکار فاشیزم اوغانی داشت ، خود دولت ترکیه و پان تورکیست ها ، برنامه های خاص خویش را در اوغانستان تعقیب می کردند و می کنند . از شمار دهها خواست و هدف پان تورکیست ها در اوغانستان ، یکی این بوده است که اوزبک های اوغانستان را با پشتونها و به ویژه با پشتونهای غلجایی نزدیک و همدست و متحد سازند. بر اساس محاسبه ها و تخمین های پان تورکیست ها ، مردم غلجایی اوغانستان در اصل  به نژاد تورک تعلق دارند، اما در اثر آمیزش با پشتونها زبان شان پشتو شده است . از جانب دیگر ، پان تورکیست ها در بررسی های سیاسی مساله موقعیت اقوام در رابطه با قدرت در اوغانستان یک همسرنوشتی میان اوزبک ها و غلجایی ها می دیدند و زیر فشار  دولت بودن غلجایی ها را یکی از مسایل بسیار مهمی برای نزدیک کردن و متحد ساختن اوزبک ها و غلجایی ها به حساب می آوردند. نخستین اندیشمندان پان تورکیست اوغانستان به این مساله توجه بسیار داشتند و همیشه روی این نکته تاکید می کردند که " اقوام تحت ستم " باید با غلجایی ها روابط حسنه و دوستانه داشته باشند و در کشمکش قدرت در کنار غلجایی ها قرار گیرند.

در مساله نزدیک ساختن  اوزبکها و هزاره ها نیز ، پان تورکیست ها خیلی نقش و تاثیر داشته اند. دولت ترکیه در چند سال پسین ، بسیار زیرکانه و موذیانه کوشیده است که یک فکر و تئوری بسیار غلط و خنده آور را در میان هزاره های اوغانستان و پاکستان شایع و نهادینه سازد که هزاره ها در اصل تورک هستند. ساختن  اصطلاح " تورکتباران " و رایج کردن آن در ادبیات سیاسی اوغانستان ، یکی از کار های پان تورکیست ها بوده است . در مولفۀ " تورکتبار" به طور عام تا کنون اوزبک ها ، ترکمن ها، هزاره ها ، قزلباشها، ایماقها و خیلی مردمان دیگر را شامل می کنند و پیوسته اصرار دارند که بسیاری از قوم ها و عشیره ها و طایفه های دیگری هم که در  اوغانستان و منطقه ما زنده گی می کنند همه " تورکتبار" می باشند. زیر نام " تورکتباران افغانستان " همین اکنون ازوبکها ، ترکمن ها و شمار زیاد هزاره ها را گرد آورده اند. یکی از موفقیت های بزرگ دولت پان تورکیست ترکیه از طریق تاریخ نویسان و نظریه پردازان وابسته شان، این است که یک بخش چشمگیر نخبه گان و جوانان هزاره را متقاعد ساخته است که هزاره ها " تورکتبار " اند . این گرایش ، در سنجش های راهبردی ترکیه و پان تورکیست ها ، در آینده خیلی کارآمد و به درد بخور محسوب می گردد.

در زمینه نزدیک سازی اوزبکها و بخش های معینی از فاشیست های اوغان ، تلاش هایی در مقاطع مختلف صورت گرفته است و بار بار خواسته اند این مساله را کم و بیش تجربه کنند و حاصل عملی اش را به ارزیابی بنشینند. ساختن " شورای همآهنگی " اوزبکها با گلبدین حکمتیار به گونه مثال یکی از همین تجربه هاست که نقش ترکیه در آن خیلی برجسته بود . تلاش های ترکیه برای نفوذ در میان گروه های افراطی پشتونها برای هیچکس پوشیده نیست. در چند دهه گذشته  پان تورکیست ها  و از آن جمله همین آقای طیب رجب اردوغان رییس جمهور کنونی ترکیه، هم با گلبدین حکمتیار و نیز با حرکت ضد بشری طالبان ، بهترین روابط را داشته اند.

امروز وقتی می بینیم که در یک چرخش عجیب ، جنرال دوستم اوزبک و همه یارانش در انتخابات سال 1393 به گروه اشرف غنی غلجایی می پیوندند و مقام معاون اول رییس جمهور به اوزبکها داده می شود ، در ساختن این نمایشنامه ، دولت ترکیه دست بسیار قوی داشت و دارد. اینکه امروز می بینم  آقای " رجب طیب اردوغان" رییس جمهور ترکیه به اوغانستان سفر می کند، صرف به خاطر افتتاح یک جاده و خیابان در شهر کابل نیست بلکه هدفها و مسایل بسیار مهم دیگری دلیل اصلی سفر اردوغان به اوغانستان بود. حمایت آشکار و جدی دولت ترکیه از دولت تقلبی و جعلی و پوشالی و نامشروع اشرف غنی کوچی غلجایی و حضور " اردوغان " در کابل ، این را می رساند که دولت ترکیه در اوغانستان به بخش مهمی از هدف های استراتژیک خویش دست یافته است .

تمام این مسایل ، برای ما  تاجیکان آریانا / خراسان ( اوغانستان ) قابل دقت و تامل می باشند. ما دخالت های دولت پان تورکیست ترکیه را در امور کشور خویش ، خیلی زیانبار و آسیب رسان به کشور و به ویژه به تاجیکان می دانیم . پان تورکیست های اوغانستان و شرکای ایشان ، اوغانستان را در سه زون و ساحه در نظر می گیرند : زون اوغانستان ( جنوب و شرق ، مناطق پشتون نشین ) ، زون هزارستان ( مناطق مرکزی هزاره نشین و غرب ) و زون تورکستان ( شمال اوغانستان که پان تورکسیت ها آن را به نام " گونی تورکستان " یا تورکستان جنوبی یاد می کنند ) . در تقسیم بندی ها و نقشه های که پان تورکیست ها با شور و شوق و دیده درایی بیرون میدهند، جایی برای حضور تاجیکان وجود ندارد .

در برنامه راهبردی پان تورکیست ها ، اوغانستان جایگاه ویژه ای دارد . در شرایط کنونی چیزی که پان تورکیست ها در اوغانستان میخواهند ، به طور اساسی دو جهت عمده دارد. یکی میخواهند که به گفته خود شان " تورکتباران " در حاکمیت کلان دولتی - کشوری همدست با پشتونها ( به خصوص غلجایی ها ) سهم چشمگیر داشته باشند . دوم اینکه حاکمیت محلی - سمتی شمال اوغانستان به دست اوزبکها یا به اصطلاح " تورکتباران " بیفتد .امروز ، چنانکه می بینیم این خواست خویش دست یافته اند و بسیار تلاش دارند که این نزدیکی غلجایی ها و اوزبکها ، این دولت خجالت ملی ، این ترکیب پوشالی ، محکمتر شود و دوام بیاورد. دولت ترکیه روی این مساله خیلی سرمایه گذاری کرده است و در این کارزار میلیونها میلیون دالر را به مصرف رسانیده است. حالا ، در عین حال که قوی شدن اتحاد ازوبک و غلجایی و دوام یافتن دولت خیانت ملی ، مخصوصا بخش ریاست جمهوری آنرا مد نظر دارند، میخواهند که به جهت دیگر خواست خویش ( گرفتن حاکمیت سیاسی شمال توسط " تورکتباران " ) نیز برسند. به همین خاطر، ما پیش بینی می کنیم که این دولت خجالت ملی اشرف غنی که تبانی پان تورکیزم اوزبکی و فاشیزم اوغانی یکی از بارز ترین مشخصاتش است، به بسیار زودی توجه خویش را به سوی مناطق شمال کشور متمرکز می سازد و فشار را بالای استاد عطا محمد نور والی مقتدر بلخ افزایش می دهد که از مقام ولایت استعفاء دهد ، در غیر آن با زور و جنگ و خشونت برای براندازی حاکمیت ارتشبد عطا محمد نور در بلخ اقدام خواهند کرد.

چنان به نظر می رسد که نقشه تغییر حاکمیت در شمال ، بسیار همه جانبه سنجیده شده است و اهمیت گرفتن حاکمیت در شمال برای ائتلاف فاشیزم و پان تورکیزم، کمتر از اهمیت گرفتن حاکمیت دولت مرکزی نمی باشد. دولت پان تورکیست ترکیه در این مساله آشکارا  دست دارد و از این پروژه از هر نگاه پشتیبانی می کند.

ما توجه همه تاجیک های گرامی را به این مساله حیاتی جلب می کنیم و به ویژه خطاب به ارتشبد عطامحمد نور والی پیروزمند بلخ میگوییم که برادر محترم ، خودت را قایم کن و برای یک رویارویی تاریخی آماده گی هایت را بگیر. همان گونه که امیر اسماعیل خان را از حاکمیت هرات خلع کردند، به زودی به سراغ شما می آیند. همانگونه که با فشار های خارجی ، با زورگویی ، با دیده درایی و تقلب و خیانت ، دولت مرکزی را به چنگ آوردند، میخواهند حاکمیت های محلی را نیز به دست آورند.

اگر برنامه زدودن نقش تاجیکها در حاکمیت سیاسی محلی - سمتی شمال را نیز بخواهند به زودی عملی سازند ، نمی دانیم که استاد عطا ، نه صرف در حرف بلکه در عمل ، چه واکنشی نشان خواهد داد ؟! آ

هرچند که ما در نوشتار های پیشین ، به این مساله اشاره کرده بودیم که تسلیم گشتن در برابر تقلب و پذیرش اینکه اشرف غنی رییس جمهور شود، به معنی باختن بازی بزرگ سیاسی و حاکمیت در کشور است و یکی از پیآمد های تلخ آن زیر فشار قرار گرفتن تاجیکان و ضربه خوردن این قوم در همه مناطق و سمت های اوغانستان خواهد بود. ما به استاد عطا و دیگر کلانکاران تاجیک هوشدار دادیم که اگر میخواهید شمال را از دست ندهید ، باید در برابر تقلب همین حالا مقاومت کنید و جنبش مردمی میلیونها انسانی را که برای دفاع از رای خود در کنار شما ایستاده اند، به مفت از دست ندهید . ما گفتیم که امروز برای دفاع از رای مشروع و حق مسلم خود ، میلیون ها انسان حاضرند به پا خیزند و هیچ نیرویی نمی تواند بالای این مردم با شهامت غالب شود . اما اگر شما از امریکا و انگلیس و هر کس دیگر بترسید ، به وعده ها و شعار های تان و به رای مردم پشت پا زنید، از یک سو دولت مرکزی را به تقلبکاران می سپارید و از سوی دیگر حاکمیت محلی شمال را نیز از دست خواهید داد. حالا که دولت مرکزی را اشرف غنی گرفت ، مساله قدرت محلی آن ارزش و بزرگی را که شما تصور می کنید در دید مردم عام ندارد. آن مردمی که در سراسر کشور خود را به دفاع از رای خویش ملزم می دانستند، همان احساس و انگیزه را در رابطه با مساله قدرت محلی ندارند.  اکنون مساله شکل کوچکتر را به خود می گیرد.  در دفاع از مقام یک والی  ، مشکل است که همه مردم ، در همه سمت ها و ولایت های کشور به پا خیزند و مقاومت کنند. شما خیلی آسان پشت خود را در سطح تمام کشور خالی کردید و به حریف یک امکان بسیار دلخواه را به وجود آوردید.

هرچند که گروه اصلاحات و همگرایی در شکست پذیری و تسلیمی تاریخی اش ، مردم را کاملن ناامید و بی انگیزه ساخته است ، اما سرنوشت حاکمیت در بلخ ، با سرنوشت مردم تاجیک در شمال گره خورده است و استاد عطا محمد نور می تواند به حمایت تاجیکان ولایت بلخ و دیگر تاجیکان نواحی شمال تکیه نماید و از سپردن ولایت بلخ به دشمنان سوگند خورده تاجیکان پرهیز نماید. این آرزوی ماست . اما نمی دانیم که استاد عطا چنین خواهد کرد یا نه ؟!

در روزها و هفته های آینده ، تصاحب حاکمیت ولایت های عمدتا تاجیک نشین  از سوی دشمنان مردم تاجیک ، یکی از اساسی ترین تلاش ها در اوغانستان خواهد بود. قلب حاکمیت تاجیکان در اوغانستان ، همین اکنون ، بلخ است . فاشیست های اوغان و پان تورکیست های اوزبک ، آن قلب را نشانه گرفته اند. خدا خیر کند. در  اوغانستان ، زمان ، زمان زوال تاجیکهاست و کسی به این مساله توجه ندارد . کسی پیام بیداری ، ندای استواری ، درخواست خیزش برای رستگاری را سر نمی دهد . به تاجیکان میگویند که  تشویش نکنید، ری نزنید، چرت تانرا خراب نسازید ، وحدت ملی را خراب نکنید، خاموش باشید، آرام گیریید، بخوابید، همه چیز درست می شود !

باسپاس

پایگاۀ تاجیکان برای عدالت و آزادی

www.tajikan.net

یکم آبان / عقرب 1393

23اکتوبر 2014

برای معلومات مقدماتی در باره پان تورکیزم این جا بخوانید

نظرات   

 
-2 #1 طاهر 1393-08-03 04:18
آفرین. فکری بسیار عالی. همین طور فکر میکردم ولی شما خوبتر اظهارش کردید. امروز در فس بوک آقای پدرام من هم گفتم که هر که باید از خود شروع کند و بیبیند که چه میتواند کند. رهبری تاجک ها از این بعد نباید نزد یک فرد باشد. چرا که یک فرد میتواند کشته شود، خیانت کند، و یا به نحوه به بیراهه رود. رهبری تاجک ها باید توسط یک شورای ۱۰ یا ۲۰ یا ۳۰ نفری اجرا شود. امکان از بین بردن ۲۰ یا ۳۰ نفر و یا به بیراه رفتن همهء آنها بسیار کم است.
http://www.tajeks.org/what_to_do/and_what_to_do.htmlاینکه همهء برادران در اینجا ابراز نظر میکنند قابل تمجید است. اما چیزی با شعار دادن حل نمیشود. آقای پدرام و همراهان نزدیک شان به همه چیز رسیدگی نمیتوانند. شرایط قسمی آمده است که همه ،هم در داخل و هم از خارج، بر ضد ماتاجک ها جبهه گیری کرده اند و توطهه های برزگی بر ضد ماتاجک ها در حال شکل گیری و انجام است. همهء ما باید بنوبهء خود مسهولیت خود را در قبال تاجک های خود درک کرده و از خود پپرسیم. من چه میتوانم کنم؟ هر یک ما یک توانایی داریم. آنرا باید در خدمت برای تاجک ها صرف کنیم. برادر و خواهر تاجک، خود را تکان داده بیدار شوید و دیگر تاجک های خواب برده را بیدار کنید. امروز ما همه به همدیگر ضرورت داریم.
بازگو کردن
 
 
-2 #2 پرويزی 1393-08-03 15:25
تصور نکنيد پان ترکيسم به ازبک ها و غلزايی ها اکتفا خواهد کرد.
من مقالاتی از ايشان خواندم که حتی ابدالی ها و تاجيک ها را هم ترک معرفی می کنند.
در آموزش و پرورش ترکيه چنين تبليغ شده که حتی عربی و کردی شاخه ای از ترکی هستند و زبان ترکی زبان خورشيد هست.
مصيبت بدتر اين طالب های بی ريش و کت و شلواری علاقه ی عجيب ايشان به راه انداختن جنگ و صادرات سلاح و خشونت هست تا جايی که حتی در اختيار داعش گاز کلر قرار داده.
به شما در مورد مدارس ترکيه هشدار ميدم. ترک ها قصد ساختن همين مدارس را در ايران داشتند. دولت ايران اجازه نداد.
حتی خود ترکيه و خود همين شخص اردوغان مدارس فتح الله گولن را خطرناک تشخيص داده و در کشور خودش در آن ها را بسته.
آن وقت تعجب می کنم که در هر روستای افغانستان ترکيه در حال ساخت مدرسه هست و همه آن را به حساب انسان دوستی و روابط مستحکم دو کشور می گذارند.
پاکستان صدها برابر به ترکيه ارجحيت دارد. به اين خاطر که دست کم مليون ها تن از فرزندان افغانستان را داخل خاک خودش پناه داده و در صورت ناامنی افغانستان خودش هم صدمه خواهد ديد ولی ترکيه!؟؟؟
بازگو کردن
 
 
-2 #3 پرويزی 1393-08-03 15:31
اين که هزاره ها خودشان را ترک اعلام می کنند نتيجه فعاليت مدارس فتح الله گولن هست.
چند نفری را اجير کردند که مرتب تاريخ سازی کنند و سند دروغين منتشر کنند و به هزاره ها بقبولانند که ترک هستند.
در مورد تبعات سياسی آن هم بعدها بهتر می توان قضاوت کرد.
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید