سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار
نمایش از 26 فروردين 1394
پرینت

تاجیک های بامیان تنها نیستند

یادداشت از : پایگاه تاجیکان 

بر اساس شواهد تاریخی انکار ناپذیر ، بامیان یک محل زیست تاجیکان بود، ولی با گذشت زمان توسط دیگران به شیوه های مختلف اشغال گردید و ساحه بر تاجیکان تنگ تر ساخته شد. در بیشتر از سه دهۀ پسین که جنگ ها و بی نظمی ها و خود سری ها در اوغانستان به اوج خویش رسید، تاجیکان بامیان سخت ترین ضربه ها را از سوی گروه های افراطی هزاره خوردند و محکوم به مرگ تدریجی شدند . هزاران هزار نفر از تاجیکان بامیان به قتل رسیدند ، هزاران دیگر ناگزیر به فرار از خانه و کاشانه خویش گشتند که همین اکنون در ولایت های همجوار بامیان در شمال ، در حالت بد و بی سرنوشتی به سر می برند .

 

تاجیک های که مقاومت کردند و هنوز هم در بامیان حضور دارند ، هر روز بیشتر از پیش مورد آزار قرار می گیرند و ظلم های بسیار در حق شان روا داشته می شود. غضب برنامه ریزی شده زمین ها و جایداد تاجیکان از سوی زورمندان هزاره یکی از کار های بسیار رایج بوده است که تا همین لحظه ادامه دارد. تاجیکان در تمام مناطق مرکزی و در بامیان در وضع بسیار ناخوش آیند زنده گی می کنند و از تمامی حقوق اساسی شهروندی خویش محروم می باشند. جوانان تاجیک در هیچ عرصه کار های سیاسی و دولتی راه داده نمی شوند ، تعصب و تبعیض شدید در رابطه با تاجیکان وجود دارد و برای زیر فشار قرار دادن تاجیکان در بامیان و جای های دیگر مناطق مرکزی ، تلاش های شیطانی و موذیانه جریان دارد.

افراط گرایان هزاره که برای گرفتن همه امتیازات برای خود هزار گونه مظلوم نمایی می کنند ، در مقابل تاجیکان بسیار بی رحمانه و سنگدلانه و غیر انسانی رفتار می نمایند. آنها گمان دارند که تاجیکان بامیان در اقلیت هستند و کسی دیگری ندارند که به داد شان برسد ، از این رو می توانند هر ظلم و جنایتی که دل شان بخواهد در حق تاجیکان بامیان می توانند انجام دهند. اما اگر در گذشته هر جنایتی در حق تاجیکان کردند ، باید بدانند که پس از این پرده از روی جنایتکاری های شان برداشته خواهد شد و همه تاجیکان در کشور ما در کنار تاجیک های بامیان خواهند ایستاد . جنایتکاران باید بدانند و آگاه باشند که تاجیک های بامیان تنها نیستند و خبر ظلم و جنایتی که در حق تاجیکان بامیان روا میدارند به گوش همه مردم می رسد .

اسنادی به دست ما رسیده است که از نقشه های تاجیک ستیزانه قومندان امینه بامیان برای زیر فشار قرار دادن تاجیکان بامیان و غضب زمین های شان ، پرده بر میدارد. "خدایار قدسی " فرمانده پولیس ولایت بامیان در یک نشست محرمانه گفته است که " تا زمانی که من زنده باشم به یک سنی و تاجیک اجازه ساختن خانه نخواهم داد" . این فرمانده خاین پولیس نزدیکان خود گفته است که حرکتی را به غضب و چور کردن زمین های تاجیک ها و سنی های بامیان به راه اندازند و زمین های آنها را غضب کنند.

یک گزارش می رساند که :
(( به گفته باشندگان مرکز بامیان مناطقی که قرار است از طرف قدسی و همدستانش مورد غصب و چور قرار گیرد ملکیت سنی های بامیان است که به دلیل اقلیت بودن سنی ها در این ولایت مورد تاخت وتاز زورمندان یاد شده قرار میگیرد.
گفته میشود قریه های جگره خیل، ملایان، داهودی، تپه جلال، قول بیدک، پشته های از تی بوتی، نو آباد کوچی ها، خم کلک و بعضی نقاط دیگر... جاهای اند که درین اواخر از طرف غاصبین زمین به همکاری فرمانده پولیس این ولایت در کشمکش قرار دارد که این روند چندین بار ایستادگی های مردمی را نیز باخود داشته است.
این درحالیست که از ماموریت خدایار قدسی در بامیان به حیث فرمانده پولیس حدود یک سال میگذرد و به گفته باشندگان بامیان در این مدت میزان بی عدالتی ها و خودسری های سازمان یافته اوباشان بالا گرفته و محدودیت ها و محرومیت های سنی ها در این ولایت نیز بیشتر از پیش افزایش یافته است.))

ما به قلدران و زورگویان و ظالمان هزاره هوشدار می دهیم که متوجه حرکت ها و رفتار ضد انسانی خویش باشند و از جنایتکاری های خود دست بردارند . ما تاجیکان برای ربوده شدگان  هزاره اشک می ریزیم و به خاطر رهایی شان فریاد می زنیم ، اما شما در بامیان هر ظلم و جنایتی که از دست تان ساخته است در حق تاجیکان روا می دارید. این نه رسم مسلمانی است و نه رسم انسانیت .

( تصویر بالا از " خدا یار قدسی " فرمانده متعصب و خاین پولیس بامیان است ) .

نظرات   

 
+1 #1 محمد عارف 1394-02-14 07:10
قندم کلمه ها وتعبیرات توهین آمیز به یک قوم را از نوشته تان حذف کنید. تمام مردم برای فرخنده و حادثه دیدگان پنجشیراشک ریختند. پس این جای منت ندارد که همه در یک احساس انسانی مشترک بوده اند.من یکی اصلن خبر ندارم ظالم کیست و مظلوم کیست. فقط میدانم که خدا مرا به شکلی آفریده که در اختیارم نبوده و تو را هم به شکل دیگر که بازهم در اختیارت نبوده. این نوع خلقت نه افتخار برای من است و نه سرافکندگی برای تو. «کل نفس بما کسبت رهینة» در این میان از قوم و خویشان من و تو ممکن است ظالم باشند و یا مظلوم و حساب همه شان با کرام الکاتبین. من نباید گناه کس دیگر را به دوش یکشم و تو هم ظلمی از من ندیده ای که بخواهی مرا مجازات کنی. «و لاتزر وازرة وزر اخری» باری توهین به شکل قومی چه به اوغان باشد یا به هزاره و تاجیک و اوزبک به هر شکلی مذموم است. بگذار نسل قبلی هرچه کردند، کردند نسل جدید از این کارها نکنیم. می توانی تعبیرات سازنده داشته باشی و در عین حال به حقوق احتمالا از دست رفته تان پا فشاری کنی. از این ها بگذریم تاجیک ها بدرقم در شمشیر حذف اوغان ها قرار گرفته و هزاره ها نیز همینطور. هرچند چیزی برای از دست دادن ندارند چون در قدرت نبودند. پس عقل و مصلحت حکم می کند که اقلیت ها یکجا باشند تا آشویتس قومی و زبانی دوباره تکرار نشود.
بازگو کردن
 
 
+1 #2 ذبیح الله نصرت 1394-02-28 07:01
فکرمیکنم فراموش دوستانم شده که اولین باروالی اسبق بامیان آقای علیارزاده خطاب به بامیانی هاکردوگفت:
بامیان خانه وسرزمین همه اقوام است وهرکس حق دارددرآن زندگی کند.
ومشخص نمودازبرادران تاجیک خودمیخواهیم که دوباره به خانه وزندگی شان برگردندومنحیث یک شهرونددرکنارسای راقوام ساکن دربامیان زندگی کنند.
شایدبیادهمگی باشدکه درسالهای1383،82 ،81بجزیک قریه ترناوه دیگرهیچ تاجیکی دربامیان وجودنداشت وهمه گی درکابل،پلخمری،م زارشریف و...به سرمیبرد.
این فرارازبامیان بخاطراین نبودکه هزاره های بامیان بااین هارفتاربدوزشت میکند.
بلکه ازترس رفتارواعمال ظالمانه خودشان بودکه دردوران طالبان بامردم هزاره داشت.
چون خودشان جرم شانرا میدانیست وجراءت آمدن دربامیان رانداشت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امااین دوستان ماگذشت هزاره های بامیان ازظلم طالبانی شانرافراموش کرده.
تحمل واعلام والی اسبق بامیان درمورد بازگشت شان به بامیان رافراموش کرده اند.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هزاره که درخیرخانه کابل زندگی میکندهرروزازدست بی بندباری شماپابه فراراست.
لطفاشما چنین نکنیدکه روزی مردم بامیان کاسه صبرشان لبریزشوند وشما همان فرار81راتکرارکنید.
ــــــــــــــ
چون شما حق نمیخواهیدبلکه به یک ملت آزاده توهین میکنید.
ـــــــــــــــــــــــــــ
اگرمسله حق باشدبه حق تان رسیده اید.تمام زمین های تان دراختیارتان است.
اینکه شما زمین واملاک عامه ودولتی راازخودتان میدانیدکاراشتبا ه تان است.

-----------
اگرمسله سرک باشدآنهم ماسترپلان شهری ودولتی است نه شخصی.
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید