سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط عزیز آریانفر
اخبار
نمایش از 29 ارديبهشت 1394 بازدید: 3438
پرینت

استراتیژی پاکستان، راه گمی امریکا و آینده نا روشن ما

یادداشتی از : عزیز آریانفر
1- استراتیژی پاکستان در قبال افغانستان روشن، مشخص و انحراف ناپذیر است:
-در گام نخست تثبیت کنترل بر گستره پشتون نشین جنوب و شرق افغانستان با دامن زدن به بنیادگرایی اسلامی (اخوانیسم) و تندروی اسلامی (وهابیت) به یاری کشورهای جاهل عربی مانند عربستان و قطر و امارات و ترکیه که کنون تا جایی تحقق یافته است. بسنده است که امریکایی ها بروند، فردایش برنامه را تحقق یافته بشمارید.


- رسیدن تا دامنه های جنوب هندوکش با راه اندازی کشتار عام و راندن هزاره ها از سرزمین های آبایی شان به یاری کوچیان و کشاندن جغرافیای جنگ به شمال که بنده از چند سال بدین سو پیوسته در باره آن هشدار داده بودم. در پیاده ساختن این برنامه چین- متحد راهبردی پاکستان در کنار آن ایستاده است.
- روی دست گرفتن مرحله دوم استراتیژی یعنی گرفتن کنترل شمال به منظور تشکیل کنفدراسیون افپاک به یاری چین.
این است استراتیژی پاکستان. اما روشن است تاکتیک ها یا راهکارهای آن کشور در بستگی از متغیرهای سیاسی روز پیوسته ویرایش می شود.
پاکستانی ها در تلاش اند تا از سویی دولت را با کشاندن پای طالبان نامنهاد میانه رو از راه گفتگوهای صلح و راه اندازی لویه جرگه به یاری عربستان زیر کنترل بگیرند و به خاطر رسیدن به این مقصد می کوشند تا راهبرد کنار گذاشتن همه نیروهای ملی ضد پاکستان، ضد جاهلیت عرب و ضد استبداد و استعمار و استحمار مرحله به مرحله پیاده شود.
روشن است تمویل این پروژه به دوش عربستان گذاشته شده است و مرحله نخست آن با انتخابات گذشته با موفقیت به پایان رسید تا دیده شود که مرحله دوم آن به کجا خواهد کشید؟
از سوی دیگر، پاکستانی ها برای گرم نگه داشتن تنور نیاز دارند تا همیشه کشور را در بحران سر در گم نگه دارند. از همین رو هم است که نیروهای اپوزیسون مسلح باید در فارمات نوی سازماندهی شوند. از راه رسیدن داعش با سرمایه گذاری قطر و پیمانکاری سازمان اطلاعات دولت فاشیستی اردوغان مانند عطیه آسمانی یی برای پاکستانی ها بود. کنون همه گروه هایی که در گذشته به نام آشتی ناپذیران یاد می شدند، زیر نام نو داعش متحد شده اند. پرچم ها و لنگی های سپید طالبان به رنگ سیاه مبدل شده است و شعارهای گنده تری سر داده می شود.
بنده اگر گزافه گویی نشود، نخستین کسی بوده ام که از چند سال به این سو، بارها و بارها از سرازیر شدن و ساری شدن وبا یا طاعون موج نو تندروی اسلامی از سوریه و عراق به کشور چه در مصاحبه ها و چه در کنفرانس های بین المللی و چه در نوشته هایم هشدار می دادم. اما کمتر کسی به آن بهایی می داد و آن را بسیار جدی تلقی می کرد.
آن چه مربوط می گردد به استراتیژی سر در گم امریکا در قبال افغانستان و منطقه آسیای میانه، باز هم اگر گزافه گویی نشود، بنده از نخستین کسانی بودم که این استراتیژی را از همان آغاز ناکام، نادرست و ناصائب می خواندم و سخن از به بن بست رسیدن و شکست آن بر زبان می راندم . بزرگترین لغزش امریکا در قبال افغانستان و آسیای میانه متفاوت از نگاه چین که یک نگاه جیواکونومیکی است، نگاه مطلقا جیو استراتیژیکی و جیوپولیتیکی آن است. از همین رو هم بود که من سال ها پیش از امروز مقاله یی نوشتم زیر نام «شکست امریکا و پیروزی چین در بازی جیواکونومیک در آسیای میانهم. روشن است اگر امریکایی ها اندکی شناخت از منطقه می داشتند، با این یک تریلیون دالری که در افغانستان برای یک دهه سر پا نگه داشتن دولت شتر گاوپلنگی حامد کرزی بابا برباد دادند، می توانستند، یا سرمایه گذاری سنجیده شده در آسیای میانه و تثبیت موقف بیطرفی افغانستان و روی کار آوردن یک دولت فراگیر و مشروع در آن، گوی سبقت را از روسیه و چین و دیگر رقیبان بربایند و نیمی از معادن آسیای میانه را بخرند. اما آوخ!
کنونی امریکایی ها به گروگان پاکستان در افغانستان مبدل شده اند و ناگزیر اند تا هستند، به خاطر اجاره چند پایگاه به پاکستانی ها ته جایی بدهند- چیزی که بنده بارها در باه آن هشدار داده بودم.
پروژه صدور بحران به گستره آسیای میانه که با پشتیبانی حلقات و محافل معین در امریکا و انگلیس و کارگردانی اسراییل و پیمانکاری پاکستان و ترکیه روی دست است، هم پروژه یی است از پیش ناکام و شکست خورده که تنها می تواند گستره شمال را درگیر جنگ های خانمانسوز و بی پایان گرداند.
در باره پیمان نامنهاد همکاری های استراییژیک هم موقف بنده از همان آغاز روشن بود و نخستین کسی بودم که پیوسته بر گذشتن از خیر آن و تثبیت موقف بیطرفی مثبت و فعال افغانستان پا می فشردم و اکنون هم بر آنم. بستن هر گونه پیمان میان امریکا و افغانستان در حالی که پاهای امریکا از سالیان سال بدین سو در بند پیمان های بسیاری با پاکستان بسته است، زدن تیر در تاریکی و کوبیدن آب در هاون است. چگونه امریکا می تواند خلاف مصالح پاکستانی که با گذشت هر روز بیشتر و بیشتر در آغوش مهربان چین می افتد، یعنی کشوری که واشنگتن ناگزیر است هر ناز و ادای آن را به جان بخرد و به هر ساز آن برقصد؛ با کشوری بی سر و پایی چون کشور خدا داد افغانستان و رهبران دمدمی مجاز و هردم خیال آن نرد دوستی ییازد و پیمان همکاری ببندد؟!!!
روشن است تنها می تواند سخن بر سر امضای برگی باشد که در کوتاهمدت یا میانمدت منافع امریکا را بدون دادن کدام امتیاز و تعهد جدی و قول و قرار راستین در قبال دفاع از امنیت و تمامیت ارضی و منافع کشور تامین کند. پاکستان به هیچ رو نمی گذارد که افغانستان سر پا بیستد و صاحب ارتش دارای جنگ افزارهای پیشرفته و دولت نیرومند شود.
از همان آغاز، امریکایی ها زیر تلقین پاکستان ها و اعراب، خلاف واقع بحران افغانستان را همچون جنگ داخلی و جنبش طالبان را شورشگری و یاغیگری درونی چند گروه بی سروپای قبیله یی بومی توصیف می کردند که در سراسر تاریخ کشور روان بوده است. این در حالی است که بر تجاوز آشکار پاکستان، ترکیه و کشورهای عربی بر کشور ما پرده پوشی می شد. در یک سخن، امریکا در افغانستان و نه تنها در افغانستان، اسیر و گروگان متحدان منطقه یی خود مانند پاکستان، ترکیه و اعراب شده است. از همین رو هم است که می کوشد با کنار آمدن با ایران، بتواند تا جایی خود را از این اسارت برهاند.
از سوی دیگر، امریکایی ها با آفریدن هیولای دیگری به نام کرزی به دست خویشتن، خود را در کشور خدا داد اسیر باند مافیایی یی ساختند که نزدیک بود، مادام العمر در آن دام بمانند. در این جا باید به اوبا آفرین گفت که توانست خود را از این دام برهاند. اما کنون پا در مرداب دیگری گذاشته است که اگر زود تر متوجه نشود، باز هم پای در لجن خواهد ماند.
من بارها نوشته ام که در بُعد جهانی تثبیت موقف بیطرفی مثبت و فعال کشور، در بُعد منطقه یی حفظ توازن میان قدرت های منطقه یی مانند هندو پاکستان، ایران و عربستان و ترکیه و در بُعد داخلی برگزاری لویه جرگه، ویرایش بنیادی قانون اساسی دستکاری شده نامشروع، ناکارا و ضد ملی کنونی، ویرایش ساختار نظام با ایجاد کرسی صدرات، تقسیم کشور به هفت، هشت زون اداری- اقتصادی و امنیتی- نظامی و انتخابی ساختن ارگان های محلی قدرت و تامین مشارکت راستین ملی در تراز تصمیمگیری های جدی و تقسیم دادگرانه کمک های بین المللی و .... از نیازهای اجتناب ناپذیر کشور است.در غیر آن، با گذشت هر روز، دامنه های بخران پهن تر و پهن تر شده خواهد رفت.
در ده سال گذشته شاهد بودیم که از بیرون پاکستان، اعراب و ترکیه و در داخل کرزی و یک عده گروه های معلوم الحال درونی نگذاشتند که امریکایی ها طالبان را سرکوب کنند. پاکستان چنین استدلال می کرد که با نابود شدن طالبان و حزب اسلامی و شبکه حقاتی برای آن کشور دیگر متحدی نمی ماند که بتواند با تکیه بر آن از منافع خود در افغانستان دفاع نماید. اعراب و ترکیه هم درست همین گروه ها را چونان بزرگترین نیروها در برابر نفوذ روسیه و ایران در افغانستان ارزیابی می کردند. کرزی بابا هم در نابودی طالبان و دیگر تندوران ، برهم خوردن توازن قدرت در بعد تباری و زبانی را می دید.
نتیجه هم چنین شد که امریکایی ها با به هدر دادن و برباد کردن بیش از یک تریلیون دالر از روزی که آمدند تا کنون فاقد کدام استراتیژی روشن در قبال مبارزه با تروریسم در افغانستان بودند. جنگ با طالبان هم شکل بازی موش و گربه را گرفت و همه چیز چنان در برهم و برهم سر درگم و ناپیدا بود که کسی نمی توانست دوست را از دشمن تفکیک کند و تعریف روشنی از منافع ملی، استراتیژی ملی، راهبرد مبارزه با چالش ها و تنش ها به دست بدهد. روزی طالب برادر و روزی دشمن خوانده می شد. روزی بر پاکستان ادعای ارضی می شد و روزی هم دوست و برادر خوانده می شد. از سوی طلبان دستگیر و از سوی دیگر بی قید و شرط رها می شدند.
ده سال آزگار در پشت پرده ها و پستوهای ارگ و کاخ های امارات و قطر دور از چشم مردم ، گفتگوهای صلح با چند طالب کر و کور و لنگ ادامه داشت و اما تا کنون کسی ندانست که سخن بر سر چه است؟ ره آورد این همه مذاکرات چه بود و چه دستاوردی داشت؟
کنون هم حال و روز ما بدتر از عصر زرین کرزی بابا شده است. مگر نه این که از گذشته ها ریش سپیدان می گفتند از بد بدترش توبه.
به هر رو، چشم انتظار به راه دوخته این تا دست از غیب برون آید و کاری بکند.

یادداشت: این نبشته در اصل درازتر بود که ما تنها بخش اساسی آن را به نشر سپردیم. عنوان را هم ما برای این مقاله برگزیده ایم . سپاس از آقای عزیز آریانفر .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید