فرهنگ مجموعۀ ارزشهای مورد پذیرش یک گروه اجتماعی است- خواه این گروه قومی باشد، نژادی باشد، زبانی باشد یا مذهبی. وقتی چنین است، به مشکل می شود چیزی به نام فرهنگ افغانی ارائه کرد که در برگیرندۀ فرهنگ همۀ مردم این سرزمین باشد. مگر این که منظور مان"فرهنگ افغانی" اصولاً یا  باید مجموع ارزشهای فرهنگی کلیه واحدهای تباری یی باشد که در قلمرو افغانستان زندگی می کنند و یا همان جلوه هایی از فرهنگ را بگوییم که میان کلیه گروه های اجتماعی کشور مشترک باشد.

به پنداشت برخی ها، اگر دومی را در نظر بگیریم و مشترکات فرهنگی اقوام را به مثابۀ فرهنگ افغانی بشناسانیم، فکر نمی کنم این مشترکات با مشترکات مردمی که در کشور های دیگری زندگی می کنند تفاوت داشته باشد. بدین معنی که دین، نژاد، و زبان ما با مردمان کشور های همسایۀ مشترک است. و اما اگر مجموعۀ ارزشهای فرهنگی کلیه گروه های تباری و اجتماعی کشور را به نام فرهنگ افغانی بشناسیم، دران صورت باید به آنچه تا امروز در جهان به نام فرهنگ افغانی معرفی کرده ایم و می کنیم تجدید نظر داشته باشیم.