سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

نبشته های برگزیده

نوشته شده توسط درویش دریادلی
اخبار
نمایش از 16 فروردين 1390
پرینت


ناقل بچه های سلیمان کوهی اگر واقعا شهامت و وجدان و منطق و حس عدالت پسندی دارند ، باید از شور شورک خوردن های بیهوده و از اکت های اوجنتی مالایی تیر شوند ، رُک و راست بگویند که پدران شان ، بابا های شان ، احمد خان و عبدالرحمن خان و نادرخان و هاشم خان و محمد گل خان و دیگر خان های خاین شان ، در حق مردمان غیر اوغان در دو صد و شصت سال گذشته خیانت و جنایت کرده اند یا نه ؟ این یک گپ بسیار روی راست و روشن است و اگر دعوی حقیقت گویی دارند ، هیچ نیازی به سفسطه بافی نیست ، فقط شهامت اعتراف کردن را داشته باشند دیگر نیازی به رجزخوانی های خنده آور  کتابی شان نیست !

ناقل بچۀ سلیمان کوهی ، میدانم که چه میگویی

نویسنده : درویش دریادلی .

بعضی نوفاشیستک های شرمگین اوغان که از "خواب چپه" تازه بیدار شده اند ، شوق درس دادن به ما کرده اند  و خواسته اند که در پیوند با مسایل  قومی  به اصطلاح  روشنگری نمایند و حرف های زمان قیقانوس عادل را در این قرن بیست و یکم برای ما تکرار کنند .

هرچند که نوفاشیستک های چپه خواب  اوغان ادا های فرا قومی بودن را در می آورند ، اما دم خروس از زیر شال  ِ شان از دور های دور نمایان است و هرکس میتواند درد شان و سوختن شان و بی طاقتی شان را درک کند . با وصف هر  ادعای دیگری که دارند  ، انگیزه ی به گپ آمدن شان روشن و مشخص است : پشتون خواهی و قبیله پرستی

نوفاشیستک های نو به گپ آمده ی  اوغان ، پس از یک مدت شورک شورک خوردن ها و تاب و پیچ خوردن ها ، پس از یک سلسله دسیسه سازی و خیانتکاری ، اینک در نقش دیگری ظاهر گشته اند که ثمرش چیزی نخواهد بود جز به دهن خوردن و  .  ..

این نو فاشیستک های نو به گپ آمده میخواهند که  به قبیله ی خود خدمت کنند و نگذارند کسی انگشت انتقاد به طرف بابا ها و قهرمانان قلابی شان دراز کند ، از کوبیده شدن  ِ  جعلکاران ، جنایتکاران ، غاصبان زمین و دارایی مردمان غیر اوغان ، از افشای امیرمعظم شان عبدالرحمن خان کله منار ساز ، از افشای پروژه های وحشیانه  و ضد بشری اسکان ناقلین سلیمان کوهی به مناطق مختلف به ویژه در شمال کشور ، از افشای جنایات پدران شان نادر غدار ، هاشم فاشیست جلاد ، محمد گل مومند و دیگران ، ناراحت اند و رنج می برند و میخواهند دین خود را در مقابل فاشیزم قبیله ی خویش ادا کنند.

این یک امر بسیار عادی است  که  نو فاشیستک های اوغان مثل رهنمایان و مربیان خود ، روستار تره کی ، اعظم سیستانی  و غیره ،  از حرف های ما بیخواب و بی قرار شوند .  ما هنگامی که میگوییم ناقلین سلیمان کوهی نماد برجسته و روشن یک جنایت تاریخی در مناطق مختلف کشور استند ، که ناقلین سلیمان کوهی در شمال اوغانستان مرتکب جنایات هولناک و فراموش ناشدنی شده اند، که ناقلین سلیمان کوهی به روی زمین و خانه و دارایی مردمان مظلوم و محکوم تاجیک و اوزبیک و هزاره و دیگران ، بر روی اجساد انسان های بیگناه ، بر زمین پُر از لکه ها خون خانواده های معصوم و بی دفاع ، به جبر و زور جایگزین شده اند ، که ناقلین سلیمان کوهی در مناطق غیر پشتون  مثل بشکه های باروت اند که در خدمت فاشیزم قبیله قرار داشته و برای منهدم ساختن مردم بومی مناطق اشغال شده  ، هر لحظه که حاکمیت فاشیزم اوغانی خواسته منفجر شده اند ، که یک غده ی سرطانی ، یک مصیبت و یک پدیده ی زشت و نامطلوب اند که دیدن شان  خاطره های جنایات و کشتار و بی عدالتی پدران قاتل و بیرحم و بی وجدان شان را تداعی میکند ، این را توقع نداریم که  ناقل بچه های سلیمان کوهی  بیایند و با ما همنوا شوند و حرف ما را تایید کنند . عجیب نمی دانیم که ناقل بچه های سلیمان کوهی  دست بهم دهند و برعلیه ما خیانت و پستی را از حد بگذرانند و نشانه های خدعه و نیرنگ و خیانت  پدری خود را نمایان سازند. پسر کو ندارد نشان از پدر ، تو بیگانه خوانش مخوانش پسر !

ناقل بچه های سلیمان کوهی اگر واقعا شهامت و وجدان و منطق و حس عدالت پسندی دارند ، باید از شور شورک خوردن های بیهوده و از اکت های اوجنتی مالایی تیر شوند ، رُک و راست بگویند که پدران شان ، بابا های شان ، احمد خان و عبدالرحمن خان و نادرخان و هاشم خان و محمد گل خان و دیگر خان های خاین شان ، در حق مردمان غیر اوغان در دو صد و شصت سال گذشته خیانت و جنایت کرده اند یا نه ؟ این یک گپ بسیار روی راست و روشن است و اگر دعوی حقیقت گویی دارند ، هیچ نیازی به سفسطه بافی نیست ، فقط شهامت اعتراف کردن را داشته باشند دیگر نیازی به رجزخوانی های خنده آور  کتابی شان نیست !

ناقل بچه های سلیمان کوهی اگر میخواهند واقعا حقیقت را بگویند و آتش قبیله پرستی در درون شان شعله ور نیست ، باید بدون وراجی کردن چند حرف از نوشته های دیگران ، این را بگویند که آیا اوغان ذلتی ها ، سمسوری ها ، سورخلقی ها و دیگر همه برتری جویان رنگارنگ اوغان مشغول جنایت استند و  همان راهی را که عبدالرحمن کله منار ساز شروع کرد و نادر غدار و هاشم جلاد و محمد گل مومند و داوود دیوانه و نعیم کر و دیگرانش به اشکال گوناگون به پیش بردند ، با بی شرمی و وقاحت ادامه می دهند یا نه ؟ آیا این سلسله ی جنایتکاران از احمد خان ملتانی تا کرزی خان مرتکب بد ترین جنایات ضد بشری شده اند یا نه ؟

ناقل بچه های سلیمان کوهی اگر شهامت داشته باشند ، به جای دسیسه سازی علیه ما ،  بروند ،  در مقابل حامد خان کرزی ، انورالحق احدی ، اسماعیل یون ، اشرف غنی احمدزی ، رحیم وردک ، عبدالکریم خرم ، شاغلی عثمان روستار تره کی ، و دهها و صد ها شاغلی های فاشیست اوغان دیگر یک مضمون و مقاله بنویسند که آنها عملا در حال جنایتکاری استند و از هر نظری که سنجیده شود ، قابل انتقاد و  نکوهش  می باشند . اما نه ، ناقل بچه های سلیمان کوهی ، همه را رها کرده اند ، دست به هم داده اند و بر علیه ما به خیانت و دسیسه سازی و حالا به زعم خود شان نظریه پردازی مشغولند  و در همین حال ادعا هم دارند که هیچ انگیزه پشتونی در کار شان دخیل نیست !ناقل بچه های سلیمان کوهی !بیایید که روشن صحبت کنیم : اگر پدران تان آمدند و زمین و خانه و زنده گی مردم شمال را چور کردند و به مال و ناموس مردم تجاوز کردند و شما از همان مال و زمین حرام خوردید و بزرگ شدید ، من به شما چیزی نمی گویم ، چون جرم را پدر های تان کردند و شما در آن تقصیری نداشتید  . اما حالا که شما نام خدا سر ِ گپ آمده اید ، بهتر است که اول به بسیار صراحت و روشنی  و بدون هُم و هُم و غُم غُم ، بدون هه هه و ته ته ، بگویید که کدام طرف متجاوز و غاصب و خاین و باطل است ، کدام طرف مدافع و مورد ظلم قرار گرفته و برحق می باشد؟ غداران قوم و قبیله ی خود تان یا کسانی که بر ضد شان مبارزه کرده اند و مبارزه می کنند ؟ عبدالرحمن خان شما قابل نکوهش و کوبیدن است یا مردم مظلوم هزارستان که از کشته های شان کله منار ها ساخته شد ؟  نادر غدار پادشاه غازی شما  قابل کوبیدن است یا انسان های مبارزی که در مقابل وحشت فاشیزم قومی و مطلق العنانی او مبارزه می کردند  ؟ لشکر های وحشی منگل و جاجی و ماجی شما  که به امر نادر غدار آمدند و مردم کوهدامن و شمالی و پروان و شمال اوغانستان را غارت کردند و از هیچ فجایعی دریغ ننمودند قابل انتقاد و نکوهش اند یا مردم غارت شده ای شمالی و شمال اوغانستان ؟ طالبان و سمسوری ها و سورخلقی ها و دیگر فاشیست های اوغان شما که در مناطق مرکزی و شمال کشور ما حمام های خون براه انداختند و هزاران نفر تاجیک و هزاره و اوزبیک و دیگران را قتل عام کردند و زمین ها را آتش زدند و زن های مردم را با خود بردند ، قابل نکوهش اند یا ما که بر جنایات شان انگشت می گذاریم و رنج هستی سوز مردم خویش را فریاد می کنیم ؟پاسخ گفتن به این پرسش ها ، ضرورت به این سو جُم خوردن و آن سو جُم خوردن ندارد . پرسش ها بسیار روشن اند ، پاسخ های شما نیز میتواند بسیار روشن و بی هه هه و بی مه مه باشد .  اما من میدانم که شما شهامت راست و روشن پاسخ گفتن را ندارید . هه هه و ته ته و هنگ هنگ و هونگ هونگ عادت شماست .  حس پشتونی و قبیله پرستی شما ،  چشمان تان را کور ساخته است . شما تنها مخالفین فاشیزم قبیله ی تان را می بینید ، اما از دیدن فاشیست های گردن کلفت و خیانت کار قوم تان عاجز اید . حالا هم که پس از سالیان دراز تصمیم به نوشتن گرفتید ، نخستین نگارش تان چنگ و دندان نشان دادن به ماست که در مقابل فاشیزم اوغانی تان مبارزه میکنیم ، با این هم گمان دارید که انگیزه اصلی به گپ آمدن تان را کس درک نمی کند ؟ شما اگر اندکی وجدان بیدار می داشتید و میخواستید که در پیشانی بلق بلقی تان داغ ننگی نچسپد ، نخست به نوشته های صد ها فاشیست قبیله ی خود تان باید یک نگاه  میکردید ، نوشته گک های بسیار محبت آمیز دویمه سقاوی و صد ها مقاله ی مربیان فاشیزم اوغانی تان را نقد میکردید  و باز اگر انگشت تان به سوی ما هم دراز می شد ، کدام مساله ای نمی بود.بلی ناقل بچه های سلیمان کوهی ،  آن کسانی که شما میگویید  یک وقتی دم از مبارزه ی طبقاتی و عدالت اجتماعی و حرف های دیگر میزدند ، در همان وقت این را هم میگفتند که در اوغانستان ستم ملیت پشتون بالای دیگرملیت های وجود دارد و شما هم ظاهرا با ایشان هم نظر بودید . تقریبا همه کسانی که شما میگویید یک وقتی دم از مبارزه ی طبقاتی و عدالت اجتماعی و حرف های دیگر می زدند ، این را قبول داشتند که ستم کشان اقوام غیر پشتون ، علاوه بر ستمی که از طبقات استثمارگر جامعه خویش می کشند ، تحت یک ستم دیگری نیز قرار دارند که آن ستم ملیت پشتون است بالای شان . برای حل این معضله ، همگی همان نظریه ی ولادیمیر ایلیچ لنین   ( حق تعین سرنوشت ملل به دست خود شان تا سرحد جدایی و تجزیه و یا هم اتحاد داو طلبانه  ) را قبول داشتند ، اما در مورد چگونه گی عملی ساختن آن نظریه برای حل مساله ستم ملی ، دیدگاه های متفاوتی وجود داشت که اکثریت به اصطلاح  مارکسیست های اوغانستان  حل مساله ستم ملی را به بعد از پیروزی انقلاب پرولتری و ایجاد جامعه سوسیالیستی موکول می کردند ، اما یک تعداد دیگر حل مساله ستم ملی را یکی از اصلی ترین و اساسی ترین مسایل انقلاب میدانستند و خواستار حل آن قبل از هر چیز دیگر بودند . امروز هم همان افکار به اشکال گوناگون خود را نمایان می سازند با تفاوت اینکه اکثریت روشنفکران متعلق به اقوام غیر پشتون حل مساله ستم ملی و دفع تجاوز فاشیزم وحشی اوغانی را از مبرم ترین مسایل اجتماعی و تاریخی این زمان میدانند که حل بسیاری از معضله های سیاسی و اجتماعی را در گرو حل مساله ستم یک قوم کوچک بر تمامی مردم ساکن اوغانستان می دانند . تفاوت امروز از آن زمان ها این است که امروز دیگر جز یک عده ای اندک و انگشت شمار دیگر کسی به نطریه های مبارزه طبفاتی و انقلاب پرولتری و مارکیسزم و لینینیزم اعتنا ندارد . مسایل قومی ، امروز در تار و پود  تمامی حرکات و صف بندی های سیاسی – اجتماعی رخنه کرده است و آگاهی قومی مردم نیز صد ها مرتبه بیشتر از سالهای قبل شده است . قطب بندی ها در اوغانستان ، در بسا زمینه ها ، قطب بندی های قومی است . یک طرف که شما اوغان ها استید ، همه ی تان از چپ ترین  ِ چپ های تان  تا راست ترین راست های تان ،  در یک صف واحد برای احیای حاکمیت قبیله یی تان دیوانه وار تلاش می کنید  و میخواهید که مردم تاجیک ، اوزبیک ، هزاره ، ترکمن ، بلوچ و دیگران را به اشکال مختلف حذف و محو سازید و هویت قبیله یی خود تان را به هویت جمعی و همگانی مردم ساکن در اوغانستان مبدل  سازید ،  در جانب مقابل تان مردم غیر اوغان است که در برابر این هجوم جنایتکارانه  و وحشیانه ی  شما میخواهند از خود دفاع نمایند . برای فهم و درک این مساله ی بسیار ساده و روشن هیچ ضرور نیست که شما مثل همیشه خود را در لای کتاب ها  و نوشته های دیگران سرگردان سازید ، چشم های شب کورک تان را باز کنید ، همه چیز صفا و روشن در پیش چشمان تان جریان دارد :  طالبان تان را ببینید ، حزب  گلبدین جان تان را ببینید ، مولوی حقانی جان تان را با آن قواره زیبا و دل انگیزش ببنید که میخواهد شمالی را به یک گودال بی آدم تبدیل کند ، اوغان ذلتی های تان را ببنید ، سمسوری های تان ، سور خلقی های تان ، آن همه فاشیست های دریشی پوش و فیشنی و درشنی و آن همه لنگوته دراز های کشتنی و مردنی و دهشتگرد و تیزاب پاش تان را ببنید ، آن همه چشم زق ها و کله شق های فاشیست تان را ببینید که دولت را و قدرت را همه در تصاحب خویش در آورده اند و برای برقرار سازی یک وحشت تاریخی دیگر تیاری و آماده گی میگیرند و شما هم با وصف تمام ادعا های پوچ و دروغین تان در همان صف و قطب و رسته قرار دارید و به عنوان خدمتگاران آن جریان شیطانی و اهریمنی ، برای ما که در مقابل آنها مبارزه می کنیم ، دسیسه می چینید و خیانت می کنید و حالا هم همه کار دیگر را مانده اید و به جان ما چسپیده اید  و میخواهید به طرز و سبک و شیوه ی خاص خود تان مانع مبارزه ی ما علیه فاشیزم قبیله ی تان شویید . این واقعا یک رسالت تاریخی است که شما باید از انجامش یک لحظه غفلت نکنید ، خوب شد ، لطف خدا شد ، که شما به سر گپ آمدید و از یک کلوخک ِ دیگر سلمیان کوه هم  یک آتشکی پرید که فاشیزم اوغانی ازش گرم شود !ناقل بچه های سلیمان کوهی !ما مبارزه طبقاتی را که شما اوغان های فاشیست ازش در جهت حفظ حاکمیت قومی تان و برای طولانی ساختن عمر بابایی قبیله ی تان سو ء استفاده میکنید به شما می سپاریم . خوب است که شما به مبارزه طبقاتی و ساختن جامعه ی کمونیستی در آن اوغانستان واقعا صنعتی و پیشرفته و مدرن و فابریکه دار و طبقه ی کارگر دار و طبقات این و آن دار ادامه بدهید ، انشا الله که تا چند قرن دیگر به مراد می رسید ، ولی ما با وصف رنج بیکرانی که شما ناقل بچه های سلیمان کوهی از این امر می برید به مبارزه ی ضد فاشیزم اوغانی خویش بیشتر از هر چیز دیگر ادامه میدهم و در برابر غداران و جنایتکاران و جعلکاران و خون آشامان اوغان شما که میخواهند دار و ندار مردم ما را به تاراج مکرر برند می ایستیم . این مبارزه ی  است برای دست یابی به عدالت در اجتماع پشتونیزم زده و لگدمال اوغان شده ی ما . شما قادر به درک این مساله نیستید چون خود به قاتلان و تاراجگران مردم ما تعلق خاطر دارید . ما اگر در گذشته گاهی شک و تردیدی هم داشتیم ، شما ناقل بچه های سلیمان کوهی با دسیسه سازی ها و خیانتکاری های تان برای ما ثابت ساختید که روشنفکر اوغان ( پشتون ) تا چه حد به حس قبیله پرستی خود بسته است و پشتون بودن برتر از هر چیز دیگر برای شان می باشد .حرف شما ناقل بچه های سلیمان کوهی وقتی قابل شنیدن و خواندن است که واقعا در برابر فاشیزم اوغانی تان قیام کنید و راست و روشن بگویید که باباهای تان ، پدران تان ، از احمد خان ابدالی گرفته تا کرزی و احدی ، همگی شان خاین و غدار بودند ، هم در گذشته به حق مردمان غیر اوغان هزار جنایت و خیانت را مرتکب شدند ، هم اکنون به جنایت و خیانت مشغول می باشند . حرف شما ناقل بچه های سلیمان کوهی وقتی قابل شنیدن و خواندن است که با مهمل گویی مردم را نه فریبید و به روی فلسفه های قوم پرستانه ی بابا های تان پرده نیاندازید و توجه مردم را به جانب مسایل فرعی دیگر نبرید .شما ناقل بچه های سلیمان کوهی ، شما مار های آستین ، شما که ننگ چپاولگری از هفت پُشت دارید  بر جبین ، میخواهید که ما و صد ها و هزارها چون ما ، هنوز هم در پشت نخود سیاه انقلاب طبقاتی کمونسیتی به رهبری پرولتاریای سلیمان کوه  سرگردان باشیم تا که فاشیزم قبیله ی شما مانیفست دویمه سقاوی خود را خط به خط عملی سازد . شما از ما میخواهید که بزرگترین بی عدالتی تاریخی و اجتماعی و انسانی را که در دو صد و شصت سال توسط باباها و سالاران قبیله ی شما در مقابل چشمان مردم ما جریان داشته است و ما تاثیرات فاجعه بار و مرگ آفرینش را هر روز با گوشت و پوست خویش احساس می کنیم  نادیده بگیریم و دل به انقلابی ببندیم که به رهبری پرولتاریای سلیمان کوه در سال سه هزار و سه صد سی و چهار به پیروزی خواهد رسید !بلی ، ما میدانم که از نظر شما فریبکاران چپه خواب  ِ  قبیله پرست اوغان  بدترین کار ، زشت ترین تفکر همین است که کسی دیگر پَشت   ِ  انقلاب کمونیستی به رهبری پرولتاریای سلیمان کوه  نگردد و به عوض آن بر موجودیت فاشیزم آدمخوار اوغانی توجه نماید و مردم را بر علیه آن بشوراند . این کار باید در چشم شما زشت جلوه کند ، چون  منافع شخصی و قومی تان را در خطر می بینید ، چون میدانید که اگر مردم شمال به پا خیزند و بر مقدرات خویش حاکم گردند ، دیگر آن ناقلین دندان طلایی در تخار و کندوز و مزار و  جاهای دیگر  ناگزیر خواهند شد که به اطراف سلیمان کوه و یا به اسرائیل موعود خود برگردند . ما سراسیمه گی شما را دیده اییم و میدانیم که شما عاشقان انقلاب کمونیستی به رهبری پرولتاریای سلیمان کوه  بیشتر از هر چیز دیگر از همین آگاهی و خیزش و قیام مردمان غیر اوغان وحشت دارید و کسانی که در این راه مبارزه  می کنند به نظر شما بدترین دشمنان شما می باشند .شما که خود را به خواست انسانی عدالت اجتماعی ظاهرا باورمند نشان میدهید ، نمی توانیدبفهمید که در دو صد شصت سال گذشته ، سالاران قوم و قبیله و طایفه ی شما بدترین نوع بی عدالتی را در سرزمین ما تطبیق کرده اند و امروز هم دیوانه وار در راستای عملی ساختن وحشتناک ترین شکل بی عدالتی ها روان می باشند. شما که چشم دیدن ِ این همه سیاهکاری و فاجعه آفرینی قبیله سالاران خودتان را ندارید ، از چه روی به خود حق میدهید که بر ما که در برابر سیلاب وحشت قبیله ی شما میخواهیم از خود دفاع کنیم ، بتازید ؟این که قبیله ی شما  بار بار مردم ما  را چپاول کرده است ، اینکه لشکر های منگلی و جاجی و کوچی و ناقل از زمان عبدالرحمن جلاد  تا همین امروز جنایت های فراموش ناشدنی و نابخشودنی را در حق مردم هزاره و تاجیک و اوزبیک و دیگران پیوسته  مرتکب شده اند ، یک حقیقت آفتابی و روشن و انکار ناپذیر است . شما ناقل بچه های سلیمان کوه هرچه که بگوئید ، هر قدر سفسطه بافی کنید ، هر قدر کمونیزم کمونیزم و مبارزه طبقاتی  مبارزه ی طبقاتی بگوئید ، نمی توانید این حقایق را بپوشانید . دیگر اطمینان داشته باشید که مردم فریب شما دمبک های فاشیزم اوغانی را نمی خورند و به دنبال نخود های سیاهی که شما روان شان می کنید نخواهند رفت . کسانی که شما را و همقماشان شما را تا ده ها سال دیگر هم درس مارکسیزم و فلسفه و جامعه شناسی و چه و چه های دیگر را خواهند داد ، با آگاهی و دانش گسترده و ژرف ، این مسایل را مطرح می کنند و مردم را به مبارزه علیه حاکمیت نامشروع و ضد بشری اوغان شاهان شما  فرا میخوانند .مشکل اصلی شما ناقل بچه های سلیمان کوهی این است که از یک تناقض وحشتناک درونی رنج می برید .  از یکسو در تار و پود تان حس پشتونخواهی بسیار قوی و سوزنده دارید ، از جانب دیگر دعوی بی قوم بودن و فرا قومی بودن و این حرفها را می کنید  و نمیخواهید که کسی آن حس سوزان پشتونخواهی شما را دریابد . به نظر ما ، فاشیست های بیشرمی چون عثمان روستار تره کی ، انور الحق احدی ، اسماعیل یون ، اشرف غنی احمدزی ، زلمی خلیل زاد و دیگر و دیگرانش ، نسبت به شما که نوفاشیستک های شرمندوک استید خیلی شرف دارند . چون آنها بیرقی میگویند که پشتون ها باید در اوغانستان حاکم باشند ، باید حاکمیت و دولت و حکومت در اوغانستان کرکتر اوغانی داشته باشد ، باید زبان پشتو زبان ملی باشد ، باید سرود ملی به زبان پشتو باشد ، باید همه مردم هویت  اوغانی ( پشتونی ) داشته باشند ، باید کتاب های درسی به پشتو باشد ، باید نوشته های روی بانک نوت ها و پول های کشور به زبان پشتو باشد ، باید لوحه های دفاتر و معابر همه به پشتو باشد ، باید زبان پارسی به حاشیه رانده شود  و . .... سرانجام اوغانستان از اوغان هاست و تاجیک ها و اوزبیک ها و هزاره ها و ترکمن ها و غیره همه از جای های دیگر آمده اند و در اوغانستان مهاجر و مهمان می باشند که اگر به چیزی که پشتون ها برای شان مقرر می کنند راضی نیستند لطف کنند و به کشورهای اصلی خود ،  به تاجیکیستان و اوزبیکستان و ترکمنستان و منگولیا و جا های دیگر بروند . اما شما نوپشتونستک های شرمندوک که خود را در پرده های سبز و زرد و سرخ پوشانده اید ، شهامت و جرئت و صداقت همان فاشیست های بیشرم را هم ندارید که فاشیزم تان را آشکار بیان کنید و خود را از این عذاب تناقض ها برهانید . از همین خاطر است که شما مارهای آستین ، خیلی مضرتر و موذی تر و نجس تر از دیگر فاشیست های بی شرم استید. خدا همه انسان ها را از شر شما نجاست های فتنه و خاین و شیطان و موذی و مضر نگاه کند . من نمیدانم که چرا شما گل های بابونه از سر کل  ِ  ما تاجیک ها و اوزبیک ها و هزاره ها و دیگران دست بر نمیدارید و نمی رویید در گوش قبیله سالاران فاشیست تان  زونگ زونگ های مزخرف تان را نمی زنید که فقط ما را یافته اید و هی زونگ می زنید و نق می زنید و میخواهید ما را به فکر پوچ خود به  راه راست هدایت کنید ؟!نمیدانیم به کدام زبان به شما بگوییم که شما  اوغان ها ( پشتون ها ) خود تان بسیار گمراهی ها و نواقص و کمبود ها دارید ، اوغان های خود تان به درس و سبق و پند و اندرز بیشتر از هر کسی دیگر ضرورت دارند ، لطف کنید و بروئید آنها را از آن همه گمراهی و کژرویی و فاشیزم و جهالت و طالبی گری و  دهشت افگنی و هزار مرگ و مرض دیگر  به راه های راست و انسانی هدایت کنید ، ما هرچه باشیم به سفسطه گویی های شما نوفاشیستک های شرمندوک اوغان  احیتاج نداریم .دیده میشود که شما فاشیستک های اوغان بسیار آدم های بی منطق و شله و شق استید . به زبان شیرین فارسی بار ها و بارها برای تان گفتیم که بلی ما تاجیکیم ، بلی ما به تاجیک بودن خود افتخار میکنیم ، بلی ما میخواهیم که مردم ما از چنگال خونین شما فاشیست های خون آشام اوغان رهایی یابند و دیگر طوق لعنت نام اوغان و اوغانستان به گردن شان آویزان نشود و بتوانند به حیث انسان های آزاد به همان شکلی که خود شان میخواهند بدون ترس از غارت و چپاول مستمر شما در زمین و خانه و جایداد خود به سر برند . شما هر قدر سفسطه بگویید در کار و مبارزه ما تغییر نخواهد آمد . ما تصمیم راسخ داریم که مردم خود را ، از شر شما فاشیست های جنایتکار اوغان خلاص کنیم . یک لحظه از تبلیغات و روشنگری و مبارزه ی ضد فاشیزم اوغانی دست نخواهیم کشید . ما تا حدی که توان داریم ، جنایات بابا ها و پدران شما را و جنایات کنونی فاشیزم اوغانی شما را افشاء می کنیم . ما بزرگترین خطر ، وحشتناک ترین خطر برای مردم ما ، خطر اصلی و اساسی را ، همین خطر فاشیزم لگام گسیخته ی اوغانی شما میدانیم . از همین رو ، با آگاهی کامل بر این مساله ، برضد فاشیزم شما مبارزه میکنیم . این مبارزه در شرایط کنونی نسبت به هر مبارزه ی دیگر برای ما اهمیت دارد و تمام ارزش های سترگ انسانی که مورد پسند ما می باشد در این مبارزه آزادی خواهانه ، حق طلبانه و تاریخی  نهفته است . حال اگر شما ناقل بچه های سلیمان کوهی این کار ما را نمی پسندید ، بروئید ، شربت زنجه فیل بنوشید که روده های تان صاف شود ، بیخود و بیهوده نیایید در بیخ گوش ما زونگ و چونگ نزنید !بلی ناقل بچه های سلیمان کوهی ، آن قهرمان ما ، در قلب تک تک ما جا دارد . آن قهرمان ما که در چشم شما یک سنگ فروش و زمرد فروش بود ، برای ما یک اسطوره ، یک شهکار تاریخ بود . او بود که زبونی واقعی فاشیزم قبیله ی شما را به همگان نشان داد . او بود که  تابوی حاکمیت ازلی و ابدی شما فاشیست های اوغان را شکستاند  و زهر شکست و بی قدرتی و تحت فرمان بودن را – هرچند برای یک مدت کوتاه – به شما چشاند . حالا شما ازچپ و راست ، ازهرجناحی که استید ، باید از وی نفرت بیکران داشته باشید و در هر مساله و هر سخنی یکبار یک دشنام و ناسزا نثار وی کنید . ما به این خوی زشت شما عادت کرده ایم . این نخستین بار نیست که شما فاشیست های اوغان با قهرمانان ما چنین رفتاری میکنید . قهرمانان ما همیشه از جانب شما با سیاهی تصویر شده اند و هرچه بدی در جهان بوده به آنها نسبت داده اید و قاتل همه ی آنها بوده اید . ما میدانیم که در اوغانستان ساخته ی دست شما ، تنها و تنها اوغان ها ( پشتون ها ) حق قهرمان شدن را دارند ، حق بابا شدن و انا شدن را دارند ، همه کثافتکاران شما ، همه جنایتکاران شما که حال هر انسان با درک از گرفتن نام شان بهم میخورد ، برای شما قهرمان های بی بدیل استند ، اما پاک ترین انسان های ما مستوجب همه بدنامی ها می باشند . قهرمان ما اگر زمرد را فروخت که آبروی خود و مردم خود را ، خاک و وطن خود را ، نام و نشان خود را ، دین و ایمان خود را ، از حمله تجاوزگران رنگا رنگ به شمول شما فاشیست های اوغان حفاظت کند ، اما آن خاینانی که قهرمان شما فاشیست های اوغان استند ، آنها ، از احمد خان ملتانی تا کرزی خان پوشالی ،  همیشه خود را و خاک را و دین و آبرو عزت مردم را لیلام کرده اند صرف به خاطر خود پرستی های خود . بوسه زدن به دست قهرمان ما ، برای ما هیچ عیب و ننگ نیست ، اما افتیدن به پای بیگانگان ، وطنفروشی ، قرآن خوری ، خیانت و غداری ، برای ما شرم و ننگ می باشد . بوسیدن دست قهرمان ما برای ما هیچ عیبی ندارد ، اما خم شدن در پیش فاشیزم اوغانی شما برای ما ننگ و شرم می باشد . شما ناقل بچه های سلیمان کوهی خیلی دیر از خواب چپ بیدار شده اید ، مربیان تان ، پیشگامان تان ، جعلکاران تان ، خیلی پیش تر از شما در مزمت قهرمان ما هزاران برگ   را مثل روی خود  سیاه کرده اند و همه عقده های حقارت تاریخی خویش را ترقانده اند ، شما تازه به گپ آمده اید ، شما هم بیایید و دهان بگشایید و گوش فلک را کر کنید و هر چه دشنام و توهین یاد دارید نثار قهرمانان ما کنید تا از قافله ی فاشیزم قبیله ی اوغان تان پس نمانید .


در فرجام این شتابان نویسی ، به شما ناقل بچه های سلیمان کوهی که گوشت و پوست مردم تاجیک و اوزبیک و هزاره و ترکمن و غیره را با شمشیر و خنجر و ناخن و دندان کندید و خوردید و از آن تنه و توشه های تان مثل تنه و توشه های فیل شد ، این توصیه را دارم که نه شما مرد مقابله با ما استید ، نه توان ایستادن در برابر سیلاب حقایق تاریخی و اجتماعی دو صد و شصت ساله ما را دارید . ناحق خود را زیر ضربه های ما نیاندازید که وضع تان خرابتر از این میشود که اکنون است . ما گفتیم ، دیگر شما دانید و کار تان !

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید