سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

درباره ما

نوشته شده توسط شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان
ROOT
نمایش از 14 دی 1394
پرینت

هفته نامۀ " پارسی " پایگاۀ نشراتی " شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان "  مواضع خویش را چنین اعلام کرده است

موضع ما:
1- افغانستان یک کشورکثرالملیت است ،اماهیچ قوم وگروه تباری اکثریت نیست ،همۀ اقوام وگروههای تباری زیرپنجاه درصدبه درجه های متفاوت هستند.مامعتقد به حقوق عادلانۀ شهروندی هستیم.


2- افغانستان قبیله ای وبدوی ترین کشورجهان است، که درقرن 21آمار جمعیت ندارد، وعدم وجوداحصایه جمعیت یکی ازعوامل مهم اختلاف ملی درین کشوراست.
3- شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان طرفدارعدالت اجتماعی است،البته عدالت برای همه افراد جامعه وهمه گروههای تباری مستضعفی - که دردولت موجود،مانندملت تاجیک هیچ حقی برایشان درنظرگرفته نشده است.
4- ازنظرما، نماینده تاجیک ها کسی یاکسانی می توانندباشندکه ازحقوق ،فرهنگ وتمدن تاجیک ها وتأمین عدالت درارگان سه گانه دولت دفاع نمایند. تاجیک هاتاکنون چنین نماینده ای دردولت حامدکرزی واشرف غنی نداشته وندارند.
5- ماطرفدارگزینش افرادلایق، صادق، فاقد تعصب وباوجدان، درپست های ارگانسه گانه دولت هستیم، ازهرقوم ،ملیت ومذهبی که باشند. وهمچنان مخالف اشخاص خاین، ازهرگروهی که باشند هستیم.
6- ماطرفداراسلام معتدل ومخالف هرگونه افراط گرایی ویرانگر،تروریزم دولتی وانواع خشونت هستیم.
7- شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان طرفدارهمگرایی منطقه یی ،حل اختلاف باپاکستان وبستن مرزبین المللی دیورند درتفاهم باکشورهمسایه بوده وهیچ علاقه مندی برای ادامه جنگ ومداخله درامور داخلی همدیگر ندارد.مامی خواهیم بطورانسانی درشرایط صلح آمیزباهمسایه هازندگی کنیم.
8- شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان طرفدارآزادی فردی ومخالف قوم فروشی ،رای فروشی، معامله گری ومخالف نظام تک قومی بوده ،علیه این پدیده های شوم مبارزه می کند.
مابرای گرفتن پست معاونیت ،وزارت وریاست درصف ایستاده نیستیم.وازنظامی که خودغرق درفساداست،خیرات وتحفه ی نمی خواهیم.
9- ماخواهان غیرمتمرکزسازی نظام سیاسی وسپردن اراده ی مردم به خودمردم هستیم ونظام متمرکزازنظرماناکام،فاسد،استبدادی وخلاف اراده ی مردم افغانستان بوده ،هست وخواهدبود.
10- ازنظرمانقش ملت بزرگ وبافرهنگ تاجیک دردولت موجود واقعاًدرحدصفراست ودولت موجودحمایت ملت تاجیک راباخودندارد.اگرکسانی به اساس معامله و سازشکاری خودشان، دربست درخدمت حاکمان قراردارند،کارخودشان است.
11- ازدولت درواقع "اختلاف ملی" منحیث یک شورای مدنی می خواهیم به اراکین فاسدومحافل متعصب اش هدایت دهدبه اعمال فارسی ستیزی وتاجیک ستیزی پایان دهندوازانتقال جنگ وجنایتکاران جنگی به شمال کشوروسایرمناطق امن خود داری نمایند.
همین که این محافل شریک حاکمیت مناطق پشتون نشین راطی 14 سال به نسبت حمایت ازطالبان به تباهی برده اند،اگرپدیده ای به نام وجدان برایشان مانده باشد ،همانقدرجنایت برای محاکمه ی شان کافی است.
12- شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان مخالف هرگونه هویت زدایی بوده علیه عاملان آن جداًمبارزه می کند.ازنظرما،زبان ،فرهنگ وهویت تباری هرملیتی قابل احترام است.درولایاتی که درواقع زیست بوم اصلی تاجیک ها وملیت های غیرپشتون است،ازتحمیل زبان پشتوخود داری کنند.
13- شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان خواهان همبستگی واتحادآگاهانه میان تمام اقوام وملیت های ساکن کشوربوده ،حامی مشارکت سیاسی به اساس آزادی فردی وشایستگی وتوزیع عادلانه ی قدرت سیاسی می باشد،نه به اساس معامله مانند: تیکه داران ،رای فروشان وقوم فروشان.
14- ازنظرشورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان دولت داکترغنی یک دولت قومی ومربوط یک گروه تباری است،یعنی قدرت متمرکزوپست های کلیدی چون ریاست جمهوری ، ریاست اجرایی ، وزارت دفاع،وزارت داخله،ریاست عمومی امنیت ملی ،وزارت مالیه (شریان اصلی اقتصاد)بدست یک قوم است.
15- شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان مخالف هرگونه برتری جویی قومی ،قبیله ای ،نژادی وزبانی بوده وعلیه عاملان آن مبارزه می کند.درواقع زبان فارسی، زبان ملی ومنطقه ای بوده،بزودی زبان بین المللی میشود.زیراهشتاد درصد مردم افغانستان مراودات خودرابه زبان فارسی انجام می دهند،مشکلات ونیازمندی های خودرا درشهرها تاروستاهابه زبان فارسی حل وفصل می کنند،یعنی زبان فارسی دری بین الاقوامی است.
16-درحالی که تاکنون ملتی بوجودنیامده ودولت ملی وجود ندارد،
زبان فارسی دری غنی ترین ،پربارترین وباسابقه ترین زبان های جهان است.واژه های به نام "مصطلحات ملی" برای ملت تاجیک وتمام فارسی زبان ها قابل پذیرش نیست.دوزبان تاکنون درکشور رسمی است،به آن هااحترام داریم.تحمیل واژه های جنجال برانگیزراعمل ضدملی ومخالف ارادۀ مردم افغانستان می دانیم وحاضربه گفتمان وبحث های علمی برای حل این اختلاف ها هستیم.
17- ازدولت" اختلاف ملی"می خواهیم ازجابجا کردن اجباری برادران پشتون درمناطق غیرپشتون به شیوۀ استبداد زمام داری تیموشاهی،عبدالرحمن خانی،نادرخانی خود داری نموده وبحران خلق نکنند وبگذارند که مردم خودملت سازی کنند.
هفته نامه پارسی
پایگاه نشراتی شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان

 

توجه : برای اینکه تصویر هفته نامه فارسی را بزرگتر دیده بتوانید ، بالای آن فشار دهید . سپاس .

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید