Error in function redimToSize: The image could not be resized because the size given is larger than the original image.

Error in function saveImage: There is no processed image to save.

The News

تروریست های اوغان به تاجیک میدیا حمله کردند

تاریخ ایجاد در 21 مرداد 1390
اخبار
نمایش از 21 مرداد 1390 بازدید: 4715
پرینت

دوستان و خواننده گان عزیز ،

در  دو روز گذشته ، پایگاه تاجیک میدیا دو بار مورد حمله هک کننده گان قرار گرفت . بار نخست ، هک گر ها ، وبسایت ما را به جای سایت کسانی دیگر اشتباهی گرفته بودند و زمانی که از چگونه گی مساله آگاهی یافتند ، خود شان سایت را به زودی بازگشایی کردند و ما هیچ درد سری به آن صورت ندیدیم . اما امروز ، یک بار دیگر ، تاجیک میدیا مورد حمله کسانی قرار گرفت که خود را "اوغان " می خوانند ، داخل سایت شده و یک پیام نیز در صفحه نخست تاجیک میدیا نهادند  که شاید چند ساعتی آن جا درج بود . سر انجام ، ما به سایت دسترسی یافتیم و مشکل ظاهرا و برای دم نقد حل شده است . اما امکان حمله دو بارۀ آنها همچنان وجود دارد  .

ما به تروریست های انترنتی اوغان که  در یک پیام خصوصی ما را به نام های " پست " و چه و چه یاد کردند ، می گوییم که :

 

 

فاشیست های کله پوچ اوغان !

"پست" احمد شاه بابای ملتانی چپاولگر ، خونخوار ، دزد و رهزن تان بود . پست ، مادگلخان مومند بابای تان بود که در تعصب و پلیدی و مضری مثل و مانند نداشت . پست تمام شاهان و امیران خودفروختۀ تان بودند . پست همین کرزی و ترزی و مرزی کنونی تان هستند ، پست شمایید که بر حریم دیگران تجاوز می نمایید و از چشم سفیدی و بی حیایی هیچ بس نمی کنید . پستی بخش جدایی ناپذیر ماهیت وجودی شماست . جز پستی و رذالت و جهالت و خیانت و وطنفروشی دیگر از شما وحشی ها چیزی ندیده ایم . اگر خود را هزار پله و هزار پاره کنید ، این مبارزه و نبرد ما ضد فاشیزم و زورگویی و انحصارطلبی و خیانت های رنگارنگ شما یک لحظه هم کاهش نخواهد یافت .  سایت تاجیک میدیا را هک کنید و در هرجای احمد شاه بابا و "ماد گلخان مومند" بابای تان که می خواهید بزنید ، دل تان خوش . ولی این را بدانید که  ما از دهها راه و شیوۀ  دیگر ، چهره های زشت و سیاه و پلید خود تان و همه بابا های سیاهکار تان را بیشتر از پیش به مردم نشان می دهیم . تا زمانی که عدالت برقرار نشود و دست کثیف  شما خودفروشان از مقدرات مردم ما کوتاه نگردد ، صدای دادخواهی ما همچنان بلند خواهد بود . ما علیه ظلم و حق تلفی و فاشیزم و افزون خواهی شما می رزمیم و از هویت و حیثیت خود دفاع می کنیم ، شما  ترور کنید ، انتحار کنید ، تهدید کنید ، زورگویی کنید ، تارنماهای ما را فلج سازید ، جلو دادخواهی ما را به طریق های مختلف بگیریید ، دشنام بدهید ، دو بزنید ، جف بزنید ، غو بزنید ، دیده شود که به کجا خواهید رسید ؟ !

تاجیک میدیا اگر یک لحظه باشد و یا سالها بماند ، در هر حالت ، پایگاۀ دادخواهی تاجیکان خواهد بود . همین که شما وحشی ها به ما حمله می کنید ، نشان دهندۀ این است که کار ما بی تاثیر نیست .

ننگ و نفرین باد به شما دزدان و غارتگران که مانند یک مصیبت از غارهای کوه سلیمان به سرزمین های ما سرازیر گشتید و زمین های ما را اشغال کردید ، خون و شیرۀ جان مردم ما را در چند سدۀ اخیر ، به ویژه  در دو صد و شصت سال، مکیدید ، همه چیز ما را به تاراج بردید ، غیر از بدبختی و سیاهروزی دیگر هیچ ارمغانی نداشتید و هنوز هم از جنایت کاری دست بر نمی دارید !

ننگ و نفرین بر شما باد که میلیون ها انسان در زنجیر جهالت و تیره اندیشی قبیله شما بسته مانده اند و توان جنبیدن و حرکت از آنها گرفته شده است . کی باشد که مردم با فرهنگ ما از وحشت خارج تاریخی شما رهایی یابند . بدبخت ترین مردم روی زمین کسانی بودند که با شما دشمنان فرهنگ و تمدن و انسانیت در یک ساحه قید ماندند  و تباه شدند !

این بود یک پاسخ بسیار کوتاه به دشنام دادن شما و به عمل ناجوانمردانۀ تان که تاجیک میدیا را هک کردید. به یاری خدا ، مشت ها و قفاق های محکمتر را در آینده  به دهان کثیف تان خواهیم کوبید .

تا بعد

دبیران تاجیک میدیا